มข. ออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมน้องพี่เลือดสีอิฐ

มข. ออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมน้องพี่เลือดสีอิฐ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แฟ้มภาพกิจกรรมเชียร์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562
แฟ้มภาพกิจกรรมเชียร์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1174 /2566) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับนโยบายในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5637/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 197 /2566) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และ ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1360-2565 และให้ใช้ประกาศนี้แทน ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ติดตามจากประกาศฉบับนี้

 

 

 

 

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top