ทันตแพทย์จัดประชุมวิชาการประจำปี “การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบและภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมช่องปากที่พบบ่อย”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบและภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมช่องปากที่พบบ่อย” (DENTAL MANAGEMENT IN MEDICALLY COMPROMISED PATIENT) ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายสถาบัน ได้แก่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร
2. รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส
3. ผศ.นพ.กิตติ์รวี กฤษฎิ์เมธาภาคย์
4. ผศ.นพ.วันทิน ศรีเบญจลักษณ์
5. ผศ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์
6. ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
7. อ.นพ.นราชัย จุฬานนท์
8. อ.นพ.วรวัฒน์ จำปาเงิน
9. อ.นพ.วิศรุต มานะศิริสุข
10. อ.นพ.พิสาข์ พิพิธพร
11. นพ.ณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ผศ.นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย
2. ผศ.ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ผศ.ทพ.กฤษสิทธิ์ วารินทร์
2. อ.นพ.ทพ.เชิดพันธุ์ เบญจกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. อ.นพ.ทพ.ดร.สรรพสิทธิ์ ปัญญา
2. อ.นพ.ทพ.วรภัทร ตราชู
และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ศ.ทพญ.ดร.ศจี สัตยุตม์
2. รศ.ทพญ.วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล
3. ผศ.นพ.ทพ.ดร.สุทิน จินาพรธรรม
4. อ.นพ.ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน
5. อ.นพ.ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร
6. อ.นพ.ทพ.อมรเทพ มั่งมี
7. อ.ทพ.อิทธิพร สุธีพิเชฐภัณฑ์

 

รศ.ทพญ.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กล่าวว่า “ในปัจจุบันศาสตร์ทางการแพทย์ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเสมอมาโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นผลจากการค้นคว้าวิจัยในวงการแพทย์ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ทำให้แนวทางในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ตลอดจนการจัดการทางทันตกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางที่ยอมรับในปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทันตแพทย์ควรได้รับการอบรมฟื้นความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้ทันตกรรมสมัยใหม่จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวว่า “สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทันตแพทย์และผู้สนใจที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขากลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับการทำงาน และที่สำคัญเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยทางทันตกรรมที่รับการรักษาต่อไป”
ทันตแพทย์ เป็นวิชาชีพเฉพาะทางสาขาหนึ่งที่ให้บริการผู้ป่วยทาง ทันตกรรมครอบคลุมทุกมิติ นอกจากองค์ความรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูโรคหรือความผิดปกติทางทันตกรรมแล้ว ทันตแพทย์ยังต้องมีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์เบื้องต้น โดยเฉพาะโรคหรือความผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรม เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนและให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนอันไม่พึงประสงค์ทั้งระหว่างและภายหลังการรักษาทางทันตกรรม การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตกรรมให้แก่ทันตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต


Scroll to Top