COLA เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเมืองในรูปแบบ “ขอนแก่นโมเดล” 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย อ.วรัญญู เสนาสุ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัย ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเมือง” 

โดย รศ.ดร.พีรสิทธิ์   คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมทั้งเล่าถึงความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือกันในอนาคต ระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและวิทยาลัยพัฒนามหานคร  จากนั้น  ดร.ปานปั้น รองหานาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองในรูปแบบ “ขอนแก่นโมเดล”  โดย อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ COLA KKU

อ.สุรเดช กล่าวว่า   “เป้าหมายสูงสุดของ ขอนแก่นโมเดล คือการสร้างเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ความโปร่งใสเพิ่มขึ้น ความเท่าเทียมของโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพและน่าอยู่ ทันสมัย คนจนลดลง โดยใช้ Data และเทคโนโลยี  โดยความร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพราะงบประมาณประเทศไม่เพียงพอที่จะมาทำให้ทุกเมืองเจริญ แต่หมายความว่ารัฐสามารถเป็น facilitator ให้เอกชนและบริษัทพัฒนาเมืองในบริษัทช่วยกัน ทำให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้โดยการใช้ทุนจากที่อื่นมาช่วยกัน และการไม่มีหนี้สาธารณะ การพัฒนาประเทศ จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกเดิม ๆ ที่เคยทำมาไม่ได้ มันต้องการการจัดการและกลยุทธ์ที่ชัดเจนที่ทำให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม จึงเป็นที่มาของขอนแก่นโมเดล ที่คนขอนแก่นภาคภูมิใจ”

และในช่วงท้าย วิทยากรได้เปิดโอกาสให้คณะผู้เข้าศึกษาดูงานได้ซักถาม ประเด็นข้อสงสัย โดยในการบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยพัฒนามหานครเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว: จิตรลัดดา  แสนตา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร COLA KKU

Scroll to Top