มข. ส่งเสริมการตลาดผักปลอดสาร เชื่อมชุมชนสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดขอนแก่น

     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บูรณาการความร่วมมือ ร่วมกับ โรงงานน้ำตาล มิตรภูเวียง พัฒนาทักษะทางการตลาดให้กลุ่มวิสาหกิจผักปลอดภัย ก.ม.25 

   

      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2566 สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการทดลองตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจผักปลอดภัย ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบการผลิตพืชและการออกแบบระบบการบริหารจัดการโรงคัดแยกผักและผลไม้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับโรงงานน้ำตาล มิตรภูเวียง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจชุมชนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างคุ้มค่า พัฒนาทักษะในด้านเทคนิคทางการขายและการตลาด และสร้างช่องทางในการจัดจำหน่าย ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองประธานสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดทักษะทางการตลาดและเทคนิคการขายผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวถึงนโยบายในการเชื่อมโยงความต้องการผลิตผลทางการเกษตรเพื่อส่งตรงสู่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตกรนอกเหนือจากการส่งขายไปยังห้างสรรพสินค้า 

      ในช่วงท้าย นายวิจิตร คุ้มโศก รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงงานน้ำตาล มิตรภูเวียง สำหรับองค์ความรู้ที่นำมาถ่ายทอดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจผักปลอดภัย ก.ม.52 ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่เกษตรกรจะได้รับความรู้ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจได้

    การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงงานน้ำตาล มิตรภูเวียง เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 1 : เพื่อขจัดความยากจนทุกรูปแบบ เป้าหมายที่ 2 : บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ชุมชนผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดึงเอาศักยภาพพื้นที่ออกมาได้อย่างเต็มที่

ข่าว : นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง ศูนย์บริการวิชาการสังคม

Scroll to Top