มนุษย์-สังคม มข. จัดโครงการ “การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ English Summer Course in UK” มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา

เมื่อวันที่ 3-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดโครงการ “การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ English Summer Course in UK” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์คือเพื่อเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำผู้ร่วมโครงการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร และเข้าอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอังกฤษ ณ Language Centre : Faculty of Arts, Humanities and Cultures, University of Leeds.

โดยนักศึกษาได้เข้ากลุ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนนานาชาติ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย และโปแลนด์ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม Fun Fair ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสื่อสารกฎกติกาของเกมส์ในบูธกิจกรรมของตนเองให้ผู้ที่เข้าร่วมบูธได้เข้าใจ และสามารถทำกิจกรรมต่อได้ด้วยความสนุกสนาน

นอกจากความรู้ด้านภาษาในชั้นเรียนแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมอังกฤษนอกห้องเรียน โดยคณาจารย์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมชมพิธีสำคัญแห่งประวัติศาสตร์คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 ณ บริเวณพระราชวังบักกิงแฮม กรุงลอนดอน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เนื่องในเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 40 ของราชวงศ์อังกฤษอย่างเป็นทางการ และชมเมือง Oxfords, Leeds, York, Chelsea และแลนด์มาร์กสำคัญในกรุงลอนดอน ได้แก่ Big Ben, London Eyes, British Museum, Buckingham Palace และเข้าชม Royal Mews ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ราชรถที่เกี่ยวกับการพระราชดำเนินของราชวงศ์อังกฤษ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ Certificate จาก University of Leeds ประเทศอังกฤษ และ ประกาศนียบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

 

 

 

ข่าว/ภาพ : ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

HUSO, KKU, holds an English Summer Course in UK program to strengthen English language skills and cultural knowledge of students

https://www.kku.ac.th/16436

Scroll to Top