ออกกำลังกายกันเถอะ…!!! มข.ชวนประชาคมร่วม KKU healthy life #4

__________ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองทรัพยากรบุคคล จัดพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกายที่หลากหลายของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566” (KKU healthy life #4) ขึ้น โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานพิธีเปิด  ภายในงานมีการจัด บูธด้านสุขภาพ และบูธด้านการโภชนาการ โดย คณะแพทยศาสตร์ และบูธด้านการวัดสมรรถนะร่างกาย โดยกองการกีฬา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 70 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  กล่าวในพิธีเปิดว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของบุคลากรทุกระดับ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีการออกกำลังกายเพื่อทำให้มีสุขภาพที่ดี จึงได้กำหนดให้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายที่หลากหลายของบุคลากร (KKU healthy life 4) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีความหลากหลายของประเภทกีฬา สามารถออกกำลังกายได้เองที่บ้านหรือตามสถานที่ออกกำลังกายต่างๆ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมให้บุคลากรได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและยังสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  ขอบคุณ คณะแพทยศาสตร์ และกองการกีฬา ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในวันนี้ ทั้งบูธด้านสุขภาพ โภชนาการ และการวัดสมรรถนะร่างกาย ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ”

__________จากนั้น รศ.นพ. อำนาจ กิจควรดี  อาจารย์แพทย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อความสุขอยู่ที่เราคิด สุขภาพฟิตๆ อยู่ที่เราสร้างโดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพว่า การดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ควรที่จะดูแลในเรื่องของอาหารการกินและการพักผ่อนที่เพียงพอควบคู่กันไปด้วย ซึ่งส่วนนี้จะสามารถช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีได้  ต่อด้วยการบรรยาย ด้านการออกกำลังกาย เรื่อง “weight training” และวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง โดยทีมวิทยากร จากกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายทินรัตน์ สิงหเสนี และนายปิยะณัฐ เพชรก้อน นักพัฒนากีฬา  สำหรับบูธด้านสุขภาพ และบูธด้านการโภชนาการ มีบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  ได้นำเครื่องมือสำหรรับตรวจประเมินภาวะสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมทั้งการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย

__________ขอเชิญชวน บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกายที่หลากหลายของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566” (KKU healthy life #4)  มีระยะเวลา 99 วัน  ระหว่างวันที่  9 พ.ค. 2566 – 15 ส.ค. 2566 สามารถ Login เข้าร่วมกิจกรรมที่ (hand pointing right) https://healthy.kku.ac.th/  และเริ่มส่งผลการออกกำลังกายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

 

 

Scroll to Top