มข.ต้อนรับ มอ. ขยายกรอบความร่วมมือสู่ระดับคณะ/หน่วยงาน ในฐานะคู่ความร่วมมือ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

มข.ต้อนรับ ม.อ. ขยายกรอบความร่วมมือสู่ระดับคณะ/หน่วยงาน ในฐานะคู่ความร่วมมือ จากประเพณีความร่วมมือ มข.-ม.อ.-มช. เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย ผศ.อาวุธ  ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  นายวัชร  พัฒนาวิวัฒนพร  ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่    ผู้อำนวยการกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  นายเกษม  ภูธรรมะ  ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  ร่วมให้การต้อนรับ รศ.วรพจน์  ประชาเสรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  พร้อมคณะศึกษาดูงานจากกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 24 คน เข้ารับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ณ  ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ภายหลัง ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ได้นำเสนอการจัดโครงสร้างองค์กรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากนั้น  นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  และนายธนวัฒน์  บุตรสระเกษ หัวหน้างานก่อสร้าง ได้นำเสนอโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร เกี่ยวกับกองอาคารและสถานที่  นายศุภชัย มูลตรีศรี หัวหน้างานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล  และว่าที่ ร.ต.มงคล ผุยน้อย หัวหน้างานจัดการและนวัตกรรมพลังงาน  นำเสนอโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร เกี่ยวกับกองจัดการสาธารณูปโภค โดยมี  นายเกษม ภูธรรมมะ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้นำเสนอโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กร ของกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน กลยุทธ์ต่าง ๆ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำงานกันอย่างกว้างขวาง

รศ.วรพจน์ ประชาเสรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รศ.วรพจน์  ประชาเสรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการโยธา  วิทยาเขตหาดใหญ่  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้อยู่ในระหว่างการปรับองค์กร จึงได้มาศึกษาดูงานเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเจริญรุดหน้าภายหลังการปรับองค์กรเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ  ซึ่งจะได้นำไปปรับใช้ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป”

การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและการบริหารองค์กรกองอาคารและสถานที่  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  และกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องมาจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มข.-ม.อ.-มช. เป็นคู่ความร่วมมือเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยอาศัยความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีตัวอย่างของแต่ละมหาวิยาลัยมาใช้ในการเรียนรู้พัฒนาร่วมกัน  โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ จากแนวปฏิบัติที่ดี และมีการขยายกรอบความร่วมมือสู่ระดับคณะ/หน่วยงาน ระดับเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ข่าว    :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู  /  บริพัตร  ทาสี   และ เกาลัด  (刘娅琳)  นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Scroll to Top