KKBS จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 31 ปี


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 31 ปี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะ หน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ภายในงานมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องวังเลิศ Smart Classroom ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ ประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร เพื่อไหว้สักการะ ถวาย ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องบวงสรวงต่างๆ เพื่อขอพรช่วยปกป้องรักษาชาวคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ บวงสรวงสักการะพระภูมิเจ้าที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อขอพรให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองบุคลากรตลอดจนนักศึกษาทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ


เวลา 10.30 น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณศาสนพิธี โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเริ่มประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พร้อมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นได้แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูวินัยธร วรรธนา ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี บ้านพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่นและเดินประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

 

สำหรับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือชื่อเดิม คณะวิทยาการจัดการ ได้แยกส่วนงานมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2535 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 126 หน้า 1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535 ให้จัดตั้งเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เป็นสาขาแรกที่เปิดทำการเรียนการสอน ต่อจากนั้น คณะฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ต่อมา ได้เปิดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด และสาขาการจัดการ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพิ่มเติม เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2558 คณะฯ ได้พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายและรูปแบบการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจากการบริหารภาควิชาไปสู่การบริหารในรูปแบบกลุ่มวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและอีเว้นท์ กลุ่มวิชาการบัญชี และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ในขณะเดียวกันก็มีการปรับโครงสร้างการบริหารสำนักงานภายในคณะฯ ให้มีลักษณะเป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน และลดสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่คือ คณะเศรษฐศาสตร์ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในระดับภูมิภาคและอาเซียน และหลังจากนั้น “คณะวิทยาการจัดการ” จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี”เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอน พิเศษ 91 ง หน้า 4 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้หลังวันออกประกาศ ดังนั้น จึงได้ถือว่าวันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นวันสถาปนา “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ

Scroll to Top