มข. อันดับ 3 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2023

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิด เปิดเผยว่า SCImago Institutions Rankings (SIR) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2023 (Scimago Institutions Rankings 2022) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com โดยผลการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Business, Management and Accounting มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับที่ 3 จาก 21 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ

สำหรับ SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งดำเนินการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยทั่วโลก 7,533 แห่งทั่วโลก ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

ผลการจัดลำดับการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Business, Management and Accounting เป็นดังนี้
อันดับ1 (831) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)
อันดับ2 (845) มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
*อันดับ3 (1007) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)
อันดับ4 (1063) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)
อันดับ5 (1107) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)
อันดับ6 (1295) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(National Institute of Development Administration)
อันดับ7 (1364) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
อันดับ8 (1403) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
อันดับ 9 (1439) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)
อันดับ10 (1442) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University)
อันดับ11 (1625) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
อันดับ12 (1901) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok)
อันดับ13 (1928) มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
อันดับ14 (1951) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University)
อันดับ15 (2116) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University)
อันดับ16 (2259) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
อันดับ17 (2276) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)
อันดับ18 (2300) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
อันดับ19 (2441) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)
อันดับ20 (2502) มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)
อันดับ21 (2502) มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://kku.world/9r6d2 และ https://kku.world/itl7h

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

KKU is placed the 3rd in Thailand for Business Administration, Management and Accountancy by Scimago 2023

https://www.kku.ac.th/16238

 

 

 

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top