อธิการ มข.เผยแผนประเมิน ITA ย้ำโปร่งใส ตรวจสอบได้

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิระยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแผนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ LEADER TALK กล่าวถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) โดยระบุว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมการประเมินนี้มาหลายปี


ทั้งนี้ ผู้บริหารพิจารณาว่า ต้องมีการปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก โดยได้จัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2566 ซึ่งมีทั้งหมด 5 แผน ประกอบด้วย

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการกำหนดคุณลักษณะกลาง และราคากลางของวัสดุและครุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและมีราคาที่เหมาะสม

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) ซึ่งจะทำให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสเนื่องจากข้อมูลมีการเปิดเผย ควบคู่ไปกับการจัดตั้งหน่วยงานประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันการเอื้อผลประโยชน์ให้กับรายใดรายหนึ่ง และเพิ่มช่องทางให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอกได้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

2.แผนการนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งการสร้างระบบในการนำทรัพยากรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือห้องประชุม ทำให้เกิดการใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรื่องยานพาหนะ ทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันได้

อีกทั้งยังมีการออกมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินมหาวิทยาลัยไปใช้สำหรับประโยชน์ส่วนตัว เพราะจะมีการจัดทำคู่มือการขอใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

ส่วนแผนงานที่ 3 และ 4 เป็นแผนงานการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นการออกมาตรการเชิงป้องกัน ตั้งแต่การให้ความรู้ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่ถูกต้อง และออกประกาศพฤติกรรมพึงประสงค์ (CODE OF CONDUCT) และมีการวิเคราะห์ว่าช่องทางไหนที่จะมีการทุจริต ก่อนจะออกประกาศเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ขณะที่ยังมีมาตรการด้านการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบภายใน และนำผลการตรวจสอบภายในมาวิเคราะห์ และออกมาตรการเชิงป้องกัน ท้ายสุด คือ การเพิ่มช่องทางการร้องเรียนจากบุคลากรทั้งภายใน และภายนอก ซึ่งจะเป็นส่วนที่ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกต้องระมัดระวัง

แผนงานที่ 5 แผนงานการปรับปรุง เพิ่มช่องทางความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ โดยมีระบบการประเมินผลการให้บริการเชิงรุก เมื่อบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ จะมีระบบติดตามสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลสำคัญมา สะท้อนกลับ และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“จากแผนงานทั้ง 5 แผนงานนี้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้”
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณประจำปีที่เกิดจากงบแผ่นดิน และเงินรายได้ งบต้นปี และงบกลางปีบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และได้เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหากเห็นว่าเรื่องใดไม่ถูกต้อง โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้อง และสุดท้ายจะมีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแส และเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะมีการสรุปและรายงานให้ผู้แจ้งเบาะแส บุคลากร และบุคคลภายนอกทราบ

“สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้บุคลากรและบุคคลภายนอกได้เชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสนใจและจริงจังในการแก้ไขเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความเชื่อมั่น และที่สำคัญคือ เราต้องการสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใส ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนให้ความเชื่อมั่น”

KKU President reveals the University’s transparent and accountable ITA Plans

https://www.kku.ac.th/16207

Scroll to Top