เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ มข. ศึกษาดูงานสื่อมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการผลิตรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยนันท์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ได้กล่าวต้อนรับพร้อมได้บรรยายให้ได้รับทราบถึงกระบวนการผลิตรายการวิทยุและเทคโนโลยีการออกอากาศในปัจจุบัน ก่อนจะพาเข้าเยี่ยมชม MCOT Museum และเครื่องส่ง FM 105.5 MHZ  นอกจากนี้ยังมีนายถวัลย์ ไชยรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายคลื่น FM 96.5 MHZ พาเยี่ยมชมการดำเนินงาน MCOT Radio Network

วันเดียวกันเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการสถานีประชาชน ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณกานดา จำปาทิพย์ บรรราธิการรายการสถานีประชาชน พาเข้าเยี่ยมชมในห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในหัวข้อ การผลิตข่าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม ผ่านนายนพดล ศรีหะทัย บรรณาธิการบริหารด้านข่าวรายวันและข่าววิเคราะห์ สถานีข่าว Thai PBS อีกด้วย

อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤดษิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤดษิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการผลิตรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ ที่ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญและยังเป็นพลังที่สำคัญ ที่ได้ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และตลอดปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา ได้ผลักดันงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งด้านอุปกรณ์การออกอากาศให้มีความทันสมัย พร้อมการปรับปรุงสถานที่ทำงานที่ชำรุดทรุดโทรม ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ผ่านการจัดอบรม Up-Skill,Ree-Skill และ New-Skill ให้กับเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ ได้พัฒนารูปแบบรายการให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับบทบาท และภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นการเลือกให้มีการศึกษาดูงานที่ บริษัท อสมท.และ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จะเป็นการเปิดประสบการณ์และมุมมองการทำรายการวิทยุให้เป็นแบบมืออาชีพ และพร้อมให้การสนับสนุนให้มีการจัดดูงานแบบนี้ในทุกๆปีอีกด้วย

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยบริบทการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีบทบาทการให้บริการนำเอาองค์ความรู้สู่ชุมชน ซึ่งมีความเหมือนระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด มหาชน ที่ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้านวิทยุอย่างเข้มข้น และ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ที่เป็นสถานีข่าวให้บริการสาธารณะ ดังนั้นการที่เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาศึกษาดูงานจากองค์กรสื่อที่มีความเข้มแข็งและมีมาตรฐานในวิชาอาชีพทั้งสองแห่งนี้ จะช่วยให้ได้รับประสบการณ์ ตลอดจนแนวคิดการจัดทำรายการ เพื่อพัฒนารายการวิทยุของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

ผู้ผลิตรายการ “เพลงชีวิต”

นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง ผู้ผลิตรายการ “เพลงชีวิต” บอกว่า ได้เห็นภาพการทำงานของสื่อมวลชนที่เป็นมืออาชีพอย่าง บริษัท อสมท จำกัด มหาชน และ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS แล้ว รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้มาจัดรายการวิทยุ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้นำเอาองค์ความรู้ด้านวิชาการบริการสู่สังคม ตลอดจนให้ความสุข และความบันเทิง ผ่านรูปแบบรายการต่างๆ ซึ่งการทำหน้าที่แบบนี้ ถือได้ว่าเป็นบทบาทของสื่อมวลชนเช่นเดียวกัน และนักจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละรายการก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การที่ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงาน จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักจัดรายการวิทยุได้

นายสมเจตน์ แก้ววงศ์ นักวิชาโสตทัศนศึกษาชำนาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ผลิตรายการ “ศึกษา ศาสตร์ ศิลป์”

นายสมเจตน์ แก้ววงศ์ นักวิชาโสตทัศนศึกษาชำนาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ผลิตรายการ “ศึกษา ศาสตร์ ศิลป์” บอกว่า รู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงมุมมองการทำรายการเพื่อสังคมมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากแฟลตฟอร์มสื่อออนไลน์เพื่อผลิตรายการ จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการคิดประเด็นในการผลิตรายการควรสอดคล้องกับบทบาทของสถานีวิทยุเป็นสำคัญ เพราะจะทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่จดจำของกลุ่มผู้รับชมและรับฟัง

นายอิทธิชัย ชุ่มจันทร์

ผู้ผลิตรายการ “เปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน”

นายอิทธิชัย ชุ่มจันทร์ ผู้ผลิตรายการ “เปลี่ยนชีวิตด้วยการวางแผน”  บอกว่า นอกจากจะประทับใจกับการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้ว ยังทำให้ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดรายการทั้งโทรทัศน์และรายการวิทยุจากสื่อมวลชนมืออาชีพ พร้อมสามารถที่จะเก็บเกี่ยวนำมาช่วยเติมเต็ม เพื่อพัฒนารายการที่รับผิดชอบ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

นายจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์ จากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

ผู้ผลิตรายการ “พูดจาภาษาไทบ้าน”

เช่นเดียวกับ นายจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์ จากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ผู้ผลิตรายการ “พูดจาภาษาไทบ้าน” บอกว่า การได้ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มองเห็นถึงมิติด้านการคิดประเด็นการผลิตรายการวิทยุ เพื่อให้สอดคล้องกัน และยังต้องเกี่ยวพันกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ จึงจะเป็นที่สนใจของผู้ชมและผู้ฟัง ซึ่งหากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำได้ นอกจากจะช่วยใหรูปแบบรายการมีความน่านใจแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มฐานกลุ่มผู้ชมผู้ฟังได้มากขึ้น เนื่องจากประเด็นที่นำเสนอนั้นเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป

สำหรับโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการผลิตรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ ทั้งภายในและภายนอก ที่ถือเป็นพลวัตที่สำคัญ ต่อการขับเคลือนภารกิจหรือบทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้นำเอาองค์ความรู้ในมิติด้านต่างๆบริการชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง มานานกว่า 47 ปี โดยที่ผ่านมานักจัดรายการวิทยุไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ จนกระทั่งในปีงบประมาณ 2566 สถานีวิทยุกระจาเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใด้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ จึงเปิดโอกาสให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการจัดผังรายการประจำปี และการจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะให้เครือข่ายนักจัดรายการเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย

ภาพ : ปาพจน์ พันตาเอก

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top