สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมกับ บริษัทในประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Carbon Neutral เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่าน STEAM Education

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมมือกับ บริษัท Toyo System Co., LTD. และ The Mathematics Certification Institute of Japan และ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด จัดสัมมนา University-Industry Collaboration seminar ภายใต้หัวข้อ To become Carbon Neutral Importance of Rechargeable battery and Human Resource development” ในโครงการสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา

โดยเวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของกิจกรรม และกล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำวิทยากร Mr. Hideki Shoji, Chairman of the Board, President & CEO of TOYO SYSTEM Co., LTD. ซึ่งท่านได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ To become Carbon Neutral Importance of Rechargeable battery and Human Resource developmentการทำ Carbon Neutral หรือ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ และให้ความรู้การทำ Battery แบบ recharge จะช่วยให้โลกเข้าใกล้กับ Carbon Neutral ได้อย่างไร พร้อมถ่ายทอดการพัฒนาคนให้ใช้ชีวิตโดยนึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน


Mr. Hideki Shoji, Chairman of the Board, President & CEO of TOYO SYSTEM Co., LTD.

และจากความร่วมมือที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดสัมมนาขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้การพัฒนาการเรียนรู้ที่อาศัย STEAM Education สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และคนทั่วไป เพื่อให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น และความพยายามสร้างวงการอุตสาหกรรมที่ถนอมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งทางออนไลน์และออนไซต์กว่า 97 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

แปลภาษา อรรค อินทร์ประสิทธิ์
ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top