สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างประสบการณ์ด้านวิชาการ จัดแข่งขัน Hackathon Challenge 2023 เสริมความรู้สู่การเป็น Startup

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดแข่งขัน Unleashing Start up Potential : Hackathon Challenge 2023 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ระดมไอเดียเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ ภายใต้การแข่งขันที่มีข้อจำกัดของเวลาและทรัพยากรที่กำหนดให้ ในหัวข้อ Revolutionizing Living Spaces with IoT and AI ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท ทีมผู้ชนะจะได้มีโอกาสในการนำผลงานไปต่อยอดธุรกิจจนเกิดเป็น startup ต่อไปได้ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท  ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รศ.ดร.ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) และอินเทอร์เน็ทของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา สามารถนำมาประยุกต์ในศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา และเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้จำเป็นต้องมีการส่งเสริมการใช้งาน เพื่อเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง การนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ การสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงได้ร่วมกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดแข่งขัน Hackathon Challenge 2023 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับได้นำความรู้มาร่วมพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับอีกหลายสาขาวิชาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ได้มีส่วนร่วมเพื่อนำโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจนำมาเรียนรู้และแก้ไข ให้เกิดการแก้ปัญหาในหลากหลายมิติ รวมไปถึงการร่วมมือกับบริษัทเอกชน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และได้รับคำแนะนำจากภาคเอกชนผู้ใช้งานทำให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเชิงธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก และผลการแข่งขันมีดังนี้
อันดับที่ 1 ทีม Shark Carry นายวิศรุต ฮางลี นายแทนไทย จิตต์ประทุม นายกฤตภัค ศรีแก้ว นางสาวศศิธร ก้อนทอง และนายสหรัถ วรรณะ
อันดับที่ 2 ทีม บาร์บีก้อนวัลเล่ย์ นายพลภณ สุนทรภาส นางสาวพิชชากรณ์ โทวรรณา นายศิรชัช บุญออน นายนันทวัฒน์ โคตรสีหา และนายภูวรินทร์ พรมโคตร
อันดับที่ 3 ทีม Quaso นายนวพล สมบัติธีระ นายเมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ นางสาวกนกอร ชมภู่ นางสาวนันท์นภัส ศรีทอง และนายทรัพย์สถิตย์ ยังแวง
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการศึกษาและพร้อมผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานสัมผัสประสบการณ์จริง อีกทั้งได้เพิ่มทักษะด้านการนำวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การวางแผนการทำงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานภายใต้ความกดดันในระยะเวลาที่กำหนด ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ จนสามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไปในอนาคต
www.en.kku.ac.thScroll to Top