พลศึกษาร่วมสร้างเสริมสุขภาพลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมอบความรู้นำของใกล้ตัวเป็นอุปกรณ์ช่วยและสร้างแกนนำออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา และนักศึกษาพลศึกษาผู้ช่วยวิทยากร 5 คน ได้รับเชิญจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ให้กับผู้นำชุมชนและแกนนำการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 120 คน จากทุกหมู่บ้านในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมี นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี กล่าวว่า “การอบรมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและการอบรมแกนนำเทศบาลบ้านเป็ดได้ห่างหายจากการจัดโครงการมาเป็นเวลา 2 ปี ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ดังนั้นในปี 2566 ทางเทศบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของพี่น้องทุกคน ด้วยสุขภาพเป็นเรื่องตั้งต้นที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตและการงานต่างๆดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข” 

กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ การบรรยายแนะนำหลักการในการดูแลสุขภาพ กิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน การยืดเหยียด การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักโดยใช้ขวดน้ำและเก้าอี้ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นสื่อช่วยในการออกกำลังกาย การเต้นประกอบจังหวะเพลงเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับและชื่นชมจากผู้เข้าร่วมอบรมและฝ่ายจัดอย่างดี ที่ได้รับทั้งความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้อง และสนุกสนาน

Scroll to Top