ศึกษาศาสตร์ มข. “ปลื้ม” ติดอันดับโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศ ตอกย้ำคณะชั้นนำที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งจาก THE World University Ranking 2023 by subject : Education ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ และอันดับที่ 400-500 ของโลก และจากผลการจัดอันดับของ EduRank.org ซึ่งได้จัดอันดับ Best Universities for Education Majors in the World โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ด้าน ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า ภายใต้การบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา คณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ” โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นคณะอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศทางด้านการศึกษา รวมถึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะภายใต้วิสัยทัศน์ให้ตอบสนองความท้าทายของประเทศที่ต้องการสร้างครูมืออาชีพรวมไปถึงวิชาชีพแนวใหม่ทางการศึกษาที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและความต้องการของสังคม คณะฯ ได้นำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ edpex อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทำให้คณะฯได้รับการรับรองคุณภาพ edpex200 ซึ่งถือเป็นคณะแรกทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทย การมุ่งเน้นการพัฒนาคณะแบบองค์รวม การสานเชื่อมความร่วมมือจากคณาจารย์ทั้งในระดับคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ นั้นมุ่งเน้น “การให้ความสำคัญกับคนและคุณค่าเพื่อสังคม” ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่คณะได้กำหนดไว้ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ มีระบบการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การรับฟังเสียงจากลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาสู่การปรับปรุงพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเรามองว่าผลการจัดอันดับที่ได้ตามมานั้นเป็นผลพลอยได้จากการที่คณะฯ ได้อุทิศตนและทำเพื่อสังคมการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ เมื่อพิจารณารายละเอียดตามเกณฑ์ของ THE World University Ranking 2023 by subject : Education พบว่า อันดับของคณะฯ สูงขึ้นจากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 500+ ขึ้นมาเป็น 400-500 หากพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านต่างๆ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการจัดอันดับที่โดดเด่นในแทบ ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน International Outlook หรือภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ มีคะแนนสูงที่สุดในประเทศ รองลงมาจะเป็น Industrial Income หรือเงินรายได้จากอุตสาหกรรม Teaching หรือ การสอน Citation หรือการถูกอ้างอิงของบทความวิจัย และ Research หรือ การวิจัย ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่คณะฯ จะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้คณะฯ มีการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ รวมไปถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ edpex300 และ รางวัลคุณภาพแห่งชาติในอนาคต

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กล่าวย้ำว่า คณะฯ ได้นำนโยบาย Education transformation การปรังปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนทัศน์ใหม่ (New learning paradigm) การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based education) การบูรณาการดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และปัญญาประดิษฐ์มาบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้มีสมรรถนะสูง

รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ระบุว่า การพัฒนากิจกรรมเสริมสมรรถนะให้กับนักศึกษา รวมไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความปลอดภัยสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตในคณะ การส่งเสริมเรื่องการบริการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงร่วมกับชุมชนในรูปแบบการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (CSV)

รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้พร้อมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเน้นการสร้างความผูกพัน การเปิดโอกาสให้เรียนรู้ การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานร่วมกัน

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน บุคลากรทุกๆ คน ตลอดจนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ทุกๆ รุ่นที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของคณะและสร้างผลงานงานได้กับคณะอย่างต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์พร้อมที่จะเติบโตและก้าวสู่การพัฒนาที่ท้ายของสังคมแห่งอนาคตไปพร้อมๆ กับการสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

อ้างอิง:

1) World University Rankings by Subject | Times Higher Education

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/subject-ranking/education#!/page/0/length/25/locations/THA/subjects/3108/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores

2)  https://edurank.org/liberal-arts/pedagogy/th/?fbclid=IwAR3_8AFoki41gM8x42Qg7AUvj6iUnki6fY4kIS3MB-yr4ZqZDGY7P8PzWcs

 

Delightful news for KKU’s Faculty of Education to be ranked one of 3 Thai universities in the World University Ranking 2023 by Education Subject

https://www.kku.ac.th/?p=16131&preview=true

Scroll to Top