สังคมศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครู ตชด. ด้วยกระบวนการ Active Learning ร่วมกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองเข้มแข็งสู่ความเป็นพลเมืองโลก

เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วย รศ.ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ รศ.เพชรรัตน์ จงนิมิตสถาพร รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว อ.ดร.คุณากร สายลวดคำ และ อ.ชำนาญการณฐมน สุธนเกียรติกานต์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 57 คน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองเข้มแข็งสู่ความเป็นพลเมืองโลก ให้กับครูในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองเข้มแข็ง กิจกรรมสาธิตการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กิจกรรมออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเข้มแข็ง กิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสื่อทำมือและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม Open Class ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

Scroll to Top