มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดตัว สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จ.ขอนแก่น

 

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น

โดยในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. เนื่องในโอกาส งานวันนักข่าว จึงได้มีการเปิดตัว สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งภายในงานได้มีการเปิดตัว นายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการ พร้อมกล่าววิสัยทัศน์ของสมาคมฯ  โดยมี ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟัง และแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี

สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ มาตรฐานที่ดีในการปฎิบัติหน้าที่ของสมาชิก เป็นตัวแทนประสานประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกีฬา การบันเทิง ความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดี ระหว่างสมาชิกสมาคมและองค์กรต่างๆ ส่งเสริมด้านสุขภาพ สาธารณะกุศล สวัสดิการ และการสงเคราะห์ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ

นายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น
นายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น

อีกทั้งการจัดตั้งสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น ยังเป็นการย้ำชัด ถึงความสำคัญของสื่อมวลชน ในการทำหน้าที่ นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่สังคมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเที่ยงธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดตั้งสมาคมฯ ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อสมาชิก และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนต่อไป 

 

 

Scroll to Top