คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบรมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในภาคอีสาน

คณะนิติฯ มข. บริการวิชาการเพื่อสังคม ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดอบรมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในภาคอีสาน

 

เมื่อวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายร่วมจัดอบรมเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักกฎหมายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เพื่อพัฒนาความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะด้านแก่นักกฎหมายและทนายความในภูมิภาคประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างสร้างเครือข่ายนักกฎหมายและทนายความด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย

 

 

 

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวรายงานและความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรในครั้งนี้ ณ โรงแรมขอนแก่นโอเต็ลและมีทีมวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์ และอาจารย์อัษฎาวุธ วสนา

 

 

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีเครือข่ายนักกฎหมายในภาคอีสานเข้าร่วมจำนวน 40 คน โดยมีการรับการการบรรยายและการฝึกภาคปฏิบัติ โดยทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ในภาคประชาชน ด้วยสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงนักกฎหมายจำเป็นต้องมีการ Re-skill Up Skill รวมถึงอัพเดทกฎหมายใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะในการคุ้มครองผู้บริโภคนักกฎหมายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคำแนะนำที่ดีให้กับผู้บริโภคเพื่อที่จะรักษาสิทธิของตัวเองอีกด้วย

 

 

Scroll to Top