กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. จัด กิจกรรมโครงการ Global Perspective เตรียมพร้อมสมรรถนะนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานสากล

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ Global Perspective Module 1 ภายใต้หัวข้อ “ Skill บัณฑิตพิชิตใจ HR ยุคดิจิทัล” ผ่านรูปแบบ Zoom online กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ผ่านการให้ความรู้ แนะนำ และถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากร บริษัทชั้นนำระดับโลก อีกทั้ง เตรียมพร้อมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานสากล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมทั้ง นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในงานนี้มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน กว่า 70 คน

          รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นฟันเฟืองหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของพลเมืองโลก อุดมด้วยความรู้วิชาการ คุณธรรม และที่สำคัญสมรรถนะและทักษะ Multi-Skills ในยุคแห่งการแข่งขัน Digital Society ดังนั้น เพื่อรองรับตลาดแรงงานสากลภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก นักศึกษาจำเป็นต้องเตรียมพร้อมทักษะการทำงาน และโลกทัศน์สากลในยุด 21st Century

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 1.) คุณกฤษฏิ์ คงธนดารากร รองกรรมการผู้จัดการด้านสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 2.) คุณสุเทพ สาสังข์ ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มงานอ้อยและโรงงาน กลุ่มมิตรผล และ 3.) ดร.วิลาวัณย์ เขียวสมบูรณ์ ผู้จัดการประจำสถาบันพัฒนามิตรผล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มมิตรผล ร่วม ให้ความรู้ เทคนิค และถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมพร้อมทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และเทคนิคการเตรียมพร้อมทักษะต่างๆ เช่น Global working trend and workforce needed, ทักษะสำคัญในยุค 21st Century: soft skill, and skill, future skill, Global working trend and future workforce by ทักษะอะไรโดนใจทีม HR และ Cross cultural understanding and international etiquette นอกจากนี้ ยังมีช่วง panel discussion เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถาม-ตอบ กับวิทยากร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

คุณกฤษฏิ์ คงธนดารากร รองกรรมการผู้จัดการด้านสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

คุณสุเทพ สาสังข์ ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มงานอ้อยและโรงงาน กลุ่มมิตรผล

ดร.วิลาวัณย์ เขียวสมบูรณ์ ผู้จัดการประจำสถาบันพัฒนามิตรผล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มมิตรผล

กิจกรรม Panel discussion

นอกจากนี้ กองการต่างประเทศได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 4 Module ได้แก่
Module 1: Skill บัณฑิตพิชิตใจ HR ยุคดิจิทัล (17 ก.พ. 66)
Module 2: สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งานฉบับ New Gen (27 ก.พ..66)
Module 3: Workshop on Professional Grooming for Interview (17 มี.ค.66)
Module 4: Site Visit บริษัทชั้นนำ (ปลายเดือนมีนาคม)
รายละเอียดเพิ่มเติม : iad.kku.ac.th

 

 

Scroll to Top