ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2566

ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เข้าพบ รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาอนาคต นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้างาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาร่วม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ


ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร

Scroll to Top