ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ 19 สถาบันผลิตครูฯ จัดอบรมโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น The 4th Workshop of Teacher Induction

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามแม่ข่ายเครือข่ายสถาบันผลิคครูภาคอีสานตอนบน พร้อมด้วย 19 สถาบันในเครือข่าย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ” รุ่นที่ 6 รุ่นบรรจุปี 2564 “The 4th  Workshop of Teacher Induction: Smart Teaching and Learning for The Next Generation Classroom: Technology Enhance Active Learning”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14  กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 315 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 15-16  กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 315 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมให้แก่ครูใน “โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ที่ได้รับบรรจุรับราชการปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วยในปี 2564 ได้กลับเข้าร่วม Workshop เพื่อการใช้งานเครื่องมือในการผลิตสื่อ เพื่อนำไปใช้เสริมในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่นักเรียน นักศึกษาในชั้นเรียนของตน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้สอนเอง ให้ทันต่อเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “สร้างแรงบันดาลใจ  สร้างสรรค์  สร้างสุขสู่ความสำเร็จ” วิทยากรโดย อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย(ในวันที่ 1) และ อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน(ในวันที่ 2) และการบรรยายพิเศษ Smart Teaching and Learning for The Next Generation Classroom: Coding & AI Classroom โดยคุณเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ CODE COMBAT (SEA) CO., LTD. และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงาน การนำเสนอผลงาน ร่วมถึงมีการมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน “Out Standing Awards” ที่ชนะเลิศในแต่ละห้องปฏิบัติการ นอกเหนือจากการให้รางวัล สิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น นั่นก็คือการที่คุณครูได้นำเทคนิควิธีการและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนา ต่อยอด ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และสร้างชั้นเรียนต่อไป

Faculty of Education, KKU joins 19 Teacher Training Institutions to hold the 4th Workshop of Teacher Induction

https://www.kku.ac.th/16045

Scroll to Top