ขอเชิญบุคลากร และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ทั้ง Onsite และ Online

ขอเชิญบุคลากร และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ทั้ง Onsite และ Online เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด สมาคมคณิตศาสตรศึกษา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th National Open Class) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ Hybrid เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach: TLSOA) ซึ่งกิจกรรมหลักประกอบด้วย

1) การเปิดชั้นเรียน โดยครูผู้เชี่ยวชาญและครูประจำการในการพัฒนานวัตกรรมการสอนจากในประเทศและต่างประเทศ
2) การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ
3) การเสวนาโดยบุคลากรทางการศึกษาที่นานวัตกรรมการศึกษา ชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิดไปใช้ในภาคปฏิบัติ
4) การนาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด โดยผู้อานวยการโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
5) สารคดีเกี่ยวกับประวัติการสร้างนวัตกรรม TLSOA
6) นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ของโรงเรียน ในโครงการฯ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด และการนาเสนอวิจัยในชั้นเรียน
    จึงขอเชิญบุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 16 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบ เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.openclassthailand.com  หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 043 009 700 ต่อ 50147, 45630, 50144 หรือ 09 9042 4443                     และ 09 9031 1116

 

 

 

Scroll to Top