คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย มี ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีบุคลากรประเภทวิชาการ เข้าร่วมกว่า 30 คน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อติชาติ  เกตตะพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน HIGH10  เป็นวิทยากร

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ และวิธีคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนการสอนของตนเอง  ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการที่ทำให้เด็กสนุกและกระตือรือร้น ในการตอบคำถาม และการถามคำถาม ได้เรียนรู้ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เฉพาะเจาะจง นั่นคือ Activity Based Learning, Project Based Learning และ ICT-integrated Learning แบบที่เข้าใจง่าย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้

Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher – Order Thinking) สามารถใช้ทักษะในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ โดยผู้เรียน อ่าน เขียน ตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ อภิปรายร่วมกัน ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการนำเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายมาออกแบบ การจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน อาทิ Activity Based Learning (การเรียนรู้แบบ กิจกรรมเป็นฐาน), Project Based Learning (การเรียนรู้แบบเน้นโครงงานเป็นฐาน), ICT-integrated Learnig (การเรียนรู้ที่บูรณาการกับ ICT), Problem Based Learning (การเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐาน), Collaborative Learning (การเรียนรู้แบบร่วมมือ), Student-Centered Learning (การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลอง), Flipped Classroom (ห้องเรียนกลับทาง), Integrated Learning (การเรียนรู้แบบบูรณาการ) และ STEM Education (สะเต็มศึกษา) เป็นต้น

ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณวิทยาศาสตร์ มข.
ผศ.ดร.อติชาติ เกตตะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Scroll to Top