มข.ต้อนรับสำนักคอมพิวเตอร์ มมส.เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเอกสารดิจิทัล ในฐานะมหาวิทยาลัยต้นแบบที่ดี และได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบที่พัฒนาระบบดิจิทัลบริการประชาชน

มข.ต้อนรับสำนักคอมพิวเตอร์ มมส.เข้าศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเอกสารดิจิทัล ในฐานะมหาวิทยาลัยต้นแบบที่ดี และได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบที่พัฒนาระบบดิจิทัลบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง ผศ.กิตต์  เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมกันให้การต้อนรับ ผศ.ฉัตรเกล้า  เจริญผล  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดขึ้น  ณ  ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

ในโครงการในครั้งนี้  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล กล่าวต้อนรับ และนำเสนอนโยบายการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (KKU Digital Transformation)  ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ให้ความรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  ที่นำเอาเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยพัฒนาในชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร และนักศึกษา

ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
ผศ.ฉัตรเกล้า  เจริญผล  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้าน  ผศ.กิตต์  เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง  ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน ได้รับความสนใจจากบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซักถามอย่างกว้างขวาง

จากนั้น  มีการแบ่งกลุ่มร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มบริหารจัดการสำนักงาน เข้าศึกษาดูงาน ณ กองบริหารงานงาน  กลุ่มบริการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลงานที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงาน  สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้องค์กรหรือธุรกิจมีความพร้อมในโลกดิจิทัลมากขึ้น การนำองค์กรเข้าสู่การเป็น Digital Transformation ได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้ว การวางยุทธศาสตร์ แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำที่พร้อมจะมีการรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง การมีและใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร การจัดการ และการให้บริการขององค์กร ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสำนักงาน จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานและกระบวนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ความสะดวก ความรวดเร็ว และเกิดความประหยัด รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานภายใต้ยุคดิจิทัล

ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล อาทิเช่น โครงการ KKU Digital Transformation 2019 โครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร (KKU Digital Transformation Academy & Contest) เป็นต้น เพื่อมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสร้างผลงาน/กระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังสามารถถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจต่อไป

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู  /  วนิดา บานเย็น และ เกาลัด  (刘娅琳)  นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

Scroll to Top