มข. เชิญนักวิชาการร่วมถก แนวโน้มรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ปี 66

โลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในด้านของอุตสาหกรรมการศึกษา ได้มีการปรับตัวให้สามารถอยู่รอดในวิกฤติดังกล่าวทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษา  จนปัจจุบันกลายเป็น New normal ไปอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้  ฉะนั้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการพัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาเนื้อหาหรือบทเรียน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกช่วงวัย ในทุกสถานการณ์ ให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เพราะนี่อาจเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถรั้งไม่ให้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ถูกเหวี่ยงออกนอกโคจรวงล้อแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดการสัมมนา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 2566 ขึ้น ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทยด้วยอุดมศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 31  มกราคม  2566  ที่ผ่านมา

รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า  ปัจจุบันคือยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งด้านหนึ่งเป็นภาวะคุกคามต่อมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือการปฏิรูปการศึกษา  ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพราะคุณสมบัตินี้จะส่งให้บัณฑิตเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างเทคโนโลยี สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ใช้ความรู้ในหลากหลายมิติช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

       การสัมมนา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 2566 ในครั้งนี้ได้ทบทวน 5 ประเด็น หลักได้แก่ ปฏิรูปประเทศไทยด้วยอุดมศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  กรอบทักษะใหม่ที่สถานประกอบการและสังคมต้องการ  แนวโน้มรูปแบบและวิธีจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษ  Education Technology Trends in 2023 และอาจารย์แบบไหนที่นักศึกษาต้องการโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  ท่านคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางของการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษาของไทยในปี 2566  เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในด้านของหลักสูตร ความพร้อมของอาจารย์ ความพร้อมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน  รวมถึงมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท ตรี มาร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบรรยากาศและปรับทัศนคตดีที่ดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายเรื่อง กรอบทักษะใหม่ที่สถานประกอบการและสังคมต้องการ วิทยากรโดย รศ. ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เรื่องแนวโน้มรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา  วิทยากรโดย  นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศษฐพงษ์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ รศ.ณัฐพงษ์ อารีมิตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรื่อง Education Technology Trends in 2023  วิทยากรโดย ผศ. ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.กิตต์ เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรื่อง อาจารย์แบบไหนที่นักศึกษาต้องการ  ร่วมเสวนาโดย  นางสาววรัญญา อุ่นจันที นักศึกษาปริญญาตรี  onsite  นายแพทย์ธนากร คนเพียร  นักศึกษาปริญญาโท onsite นายทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์   นักศึกษาปริญญาเอก online ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.ชลดา  ผาริโน  อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว / ภาพ : จิราพร  ประทุมชัย , กมลพร อรรคฮาต

KKU invites academics to discuss the trend of university learning management for 2023

https://www.kku.ac.th/15960

Scroll to Top