นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HOUSE 2023

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HOUSE 2023 ที่ ม.ขอนแก่น ครู นักเรียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมแน่นศูนย์ประชุม ฯ ร่วม 5 หมื่นคน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HOUSE 2023 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ครู นักเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรม ร่วม 5 หมื่นคน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อในอนาคต

 

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU Open House 2023
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU Open House 2023

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.45 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU Open House 2023 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 90 หน่วยงาน และมีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน จำนวน 1,300 แห่ง ผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วม จำนวน 49,613 คน ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม KKU Open House 2023 จำนวน 30,130 คน และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5,415 คน โดยผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

     กิจกรรมในพิธีเปิด เริ่มต้นโดยการแสดงกลองทัดจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HOUSE 2023  และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปกครอง นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

     รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในรายงานความว่า นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นกิจกรรมที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ นำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา คุณครู และผู้ที่สนใจได้รับทราบ รวมถึงเปิดโอกาสในการเข้าถึงแต่ละสถาบันการศึกษาผ่านผู้แทนที่มาร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป การจัดงานนอกจากมีวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษที่สำคัญ เช่น การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Transcript กับโอกาสในการประกอบอาชีพ” ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้นำในการพัฒนาเอกสารทางการศึกษาดิจิทัลเป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย และจะขยายการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) นอกจากนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้รับคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการชี้แนะแนวทางในการเลือกคณะ และในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมเปิดบ้าน มข. (KKU Open House) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึกษาของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 90 หน่วยงาน และมีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน จำนวน 1,300 แห่ง ผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วม จำนวน 49,613 คน ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม KKU Open House 2023 จำนวน 30,130 คน และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5,415 คน …รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการกล่าว

รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน

     รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานว่า การจัดโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปเผยแพร่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา คุณครูและผู้ที่สนใจได้รับทราบ ซึ่งปีนี้จำนวน 90 สถาบัน ที่ร่วมจัดนิทรรศการ และมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานนี้เกือบ 5 หมื่นคน ซึ่งจะได้มีการแลกเปลี่ยนสอบถามโดยตรงจากผู้แทนแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ประกอบกับปีนี้มีการจัดกิจกรรม Open house ของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นด้วย เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึกษาของแต่ละคณะที่ตนสนใจ ทราบว่าจำนวนผู้ศึกษาระดับมัธยมปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกว่า1 แสนกว่าคน โดยนักเรียนที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม จะได้นำข้อมูลไปเล่าให้เพื่อน ๆ ได้รับฟัง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยที่มาจัดแสดงนิทรรศการ ก็จะมีเว็บไซต์ให้นักเรียนเข้าไปสืบค้นรายละเอียด ศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไปในอนาคต…อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

     ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Transcript กับโอกาสในการประกอบอาชีพ” โดย ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “เลือกคณะ เลือกชีวิต: เลือกคณะอย่างไรไม่ให้เสียเวลา” โดย ผศ.อนุชา โสมาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแสดงของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นเป็นการดำเนินกิจกรรมจากสถาบันต่าง ๆ บนเวทีกลางจนถึงช่วงปิดงาน ดังนี้ กิจกรรมจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกิจกรรมจาก วิทยาลัยนครราชสีมา กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กิจกรรมจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กิจกรรม ถาม – ตอบ มอบรางวัล กิจกรรมจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมจาก กิจกรรมจากศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กิจกรรมจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ปิดท้ายช่วงเช้าด้วยกิจกรรม ถาม – ตอบ มอบรางวัล ส่วนภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม KKU Open House 2023 เดินทางไปยัง คณะต่าง ๆ ที่ร่วมจัดกิจกรรม

 

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Transcript กับโอกาสในการประกอบอาชีพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

 

การบรรยาย “เลือกคณะ เลือกชีวิต: เลือกคณะอย่างไรไม่ให้เสียเวลา” โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.
การบรรยาย “เลือกคณะ เลือกชีวิต: เลือกคณะอย่างไรไม่ให้เสียเวลา” โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.

 

      ส่วนกิจกรรมวันที่ 20 มกราคม 2566 เริ่มต้นเวลา 08.45 น. เป็นการแสดงกลองทัดจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กิจกรรมจากวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มรภ.สวนสุนันทา กิจกรรม “ค้นพบตัวเอง กับ คณะที่ชอบ สาขาที่ใช่” โดยรองศาสตราจารย์จงรักษ์ หงษ์งาม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กิจกรรมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กิจกรรมจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กิจกรรมจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมจากสถาบันการบินพลเรือน กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กิจกรรมจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิดท้ายช่วงเช้าด้วยกิจกรรม ถาม – ตอบ มอบรางวัล ส่วนภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม KKU Open House 2023 เดินทางไปยัง คณะต่าง ๆ ที่ร่วมจัดกิจกรรม

     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมงานในภาพรวมจาก 3 กลุ่ม โดยกลุ่มนักเรียน : รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดตลาดนัดหลักสูตรฯ ทำให้ได้รับความรู้มากมาย นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงหลักสูตรของแต่ละคณะ ไม่ว่าจะทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แนวทางเพื่อใช้ในการต่อยอดการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจได้ในอนาคต กลุ่มครู : เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากการมาครั้งนี้ นักเรียนจะสามารถนำไปต่อยอดในด้านการศึกษาของตนเองได้เป็นอย่างดี และจากหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงาน : รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรเพิ่มเติมกับทางเรา เนื่องจากเราไม่ได้จัด Open House มาเป็นเวลานาน จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อตัวนักเรียน และรู้สึกประทับใจที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก


ข่าว : เบญจมาภรณ์ มามุข / กฤติมา ศรีสว่าง นศ.ฝึกสหกิจศึกษา สาขามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา คณะมนุษย์ฯ
ภาพ : บริพัตร ทาสี / นางสาวธัญจิรา พลแสนจันทร์ นศ.ฝึกสหกิจศึกษา สาขามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา คณะมนุษย์ฯ

The 25th University Programs Exhibition and KKU OPEN HOUSE 2023 is attended by over 50,000 northeastern school students and teachers

https://www.kku.ac.th/15894

 

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

Scroll to Top