มข.ประกาศคนอีสานต้องปลอดพยาธิใบไม้ตับ เตรียมจัดมหกรรมใหญ่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 10,000 คน 10ก.พ.66

________เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13 .00-15.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี   และคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น    จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี และวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก”    โดยมี .ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  นายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น   นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี  รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี   รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ  รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  ร่วมการแถลงข่าว ในการนี้มีสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

________.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา  กล่าวกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและกล่าวถึงการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาใบม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ว่า  “ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และผู้นำของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีท่อน้ำดี ทั้งในประเทศไทยและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุปฐมภูมิของโรคพยาธิใบไม้ตับรวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ในประเทศไทยมะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนถึง 20,000 คนต่อปี ดังนั้นตลอดดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และคณะนักวิจัยในการทุ่มเทเพื่อการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการหนึ่งในความพยายามลดอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดี คือ การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโดยการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์และการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูป ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานตลอดมา”

________“มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดเพื่อการอุทิศให้แก่สังคม จึงได้ให้การสนับสนุนให้เกิดมหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก ที่จะเกิดขึ้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพดีขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และสร้าง การรับรู้ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อันจะนำไปสู่ลดการสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือก้นแก้ไขปัญหานี้”

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

________ด้าน รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวถึงกิจกรรมในงานมหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก ว่า  “การจัดกิจกรรมมหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก ในครั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและเครือข่ายอีกหลายภาคส่วนก่อให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมา โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นี้  และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  1) การให้บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็ว OV RDT ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง จำนวน 10,000 ราย  2) การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,000 ราย  3) การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีนักเรียนทั้งในระดับประถมประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เข้าร่วมตอบปัญหา   4) เวทีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี   5) เวทีเสวนาการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

________“ในงานมหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก จะจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป  พร้อมกับจะเป็นการประกาศเจตนารมณ์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไป โดยปลูกสำนึกของประชาชนในการป้องกันตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”

________ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมะเร็งท่อน้ำดีแบบออนไลน์  เพื่อรับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี  ผ่านช่องทาง Line Official :  CASCAP Screening  ซึ่งในงานจะให้บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ จำนวน  10,000 คน และตรวจอัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 1,000 คน  โดยเข้ารับบริการได้ในวันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ ..2566  รอบที่ 1  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.   รอบที่ 2 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.  ณ  ชั้น 1  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งสามารถติดตามผลการตรวจเบื้องต้นได้ ทาง Line Official :  CASCAP Screening  นับเป็นช่องทางที่ดีในการได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์อีกด้วย

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   อรรถพล   ฮามพงษ์

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top