นักศึกษา COLA เสริมสมรรถนะความเป็นนานาชาติ ฝึกฝนประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยบาเกียว

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน ได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยบาเกียว (University of Baguio: UB) นครบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตามโครงการสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
           นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) นางสาวนิชานันท์ แสงหนู 2) นางสาวธนัชพร นุชกลาง 3) นางสาวชนิตร์นันทน์ ภาคำ 4) นางสาวกิตติภาพร ศิลปชัย 5) นางสาวณัฏฐณิชา แห่หล้า 6) นางสาวพรไพลิน พร้อมมูล 7) นางสาวสุวิรา ชะแมบ 8)นายวงศธร แสนสิทธิ์ 9) นายอภิเดช สังข์สี และ 10) นายยศนันท์ พรหมพุทธา
          นักศึกษาทั้ง 10 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากจะได้ฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ของ UB หน่วยงานรัฐ และชุมชนต่าง ๆ ในนครบาเกียวแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ UB จะจัดให้ด้วย
ในการเดินทางในครั้งนี้ คณะของ COLA นำโดย ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และการต่างประเทศ ผศ.ดร.อจิรภาส์ เพียรขุนทด อาจารย์ประจำ และคุณเกวรี แสงสว่าง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
          คณะของ COLA ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ UB โดย Engineer Javier Herminio De Vera Bautista อธิการบดี UB ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะของ COLA จากนั้น ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ ในนาม COLA ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งย้ำว่า UB เป็นหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคอาเซียนในด้านการพัฒนานักศึกษาให้พร้อมทำงานในระดับสากล และ COLA จะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง UB กับคณะวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
          จากนั้น นางสาวพรไพลิน พร้อมมูล ตัวแทนนักศึกษา ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณ UB ที่ให้โอกาสในการมาใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในหน่วยงานที่ทีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
          UB เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในหลายสาขาวิชา อาทิ ทันตแพทยศาสตร์ การโรงแรม และการท้องถิ่น และเป็นมหาวิทยาลัยหลักแห่งหนึ่งของนครบาเกียว โดยบาเกียวเป็นนครขนาดใหญ่และเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคคอร์ดิลเลอรา ที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ นครบาเกียวมีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการค้า
          COLA มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันชั้นนำด้านการบริหารกิจการสาธารณะในภูมิภาคอาเซียน และมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการสร้างเสริมความเป็นนานาชาติ COLA ได้ลงนามความร่วมมือกับ UB ในด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2565 และได้ร่วมกันวางแผนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ดังกล่าว นอกจากการส่งนักศึกษา COLA ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้แล้ว ยังจะมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในรุ่นถัดไปที่จะเดินทางไปปฏิบัติสหกิจนานาชาติ และการส่งนักศึกษา UB มาฝึกประสบการณ์ที่ COLA ในช่วงกลางปีนี้ด้วย
Scroll to Top