มข. ชวนมา 27 ม.ค. นี้ ! งานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 จัดเต็มนวัตกรรมเกษตร พร้อมปรับพื้นที่ฟาร์มจัดงาน สวยงามยิ่งใหญ่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว  การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการแถลงข่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวแถลงกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์  นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแถลงกิจกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้มี ประชาชนที่สนใจ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ถือได้ว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อปณิธาน และ ปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ว่าจะเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของจังหวัดขอนแก่น  ที่ก่อให้เกิดการหมุนเวียน และ เป็นแรงขับเคลื่อนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดได้เป็นอย่างดียิ่ง จากการจัดงานครั้งล่าสุดเมื่อปี 2563 มีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานรวมกว่า 500,000 คน หรือโดยเฉลี่ยวันละ 50,000 คน และ มีเงินทุนหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 500-600 ล้านบาท

“การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกหลังงดเว้นไป 2 ปีหลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย สำหรับการจัดงานงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG หรือ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และ การรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2566 ปีนี้นับเป็นปีที่ 31 ของการจัดงาน โดยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

ในส่วนของพื้นที่การจัดงาน ในปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณโดยรอบอุทยานเทคโนโลยีการการเกษตร  ได้แก่ การจัดทำรั้วคาวบอย การเพิ่มเลนจักรยาน และการจัดทำลู่วิ่งเพิ่มเติม จึงได้มีการปรับเปลี่ยนผังการจัดงานโดยการขยับพื้นที่การจัดงานลงมาทางด้านทิศใต้ของอาคารนิทรรศการจตุรมุข มีการเปิดพื้นที่บริเวณฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และบริเวณทิศตะวันออกของบริเวณจัดงานเป็นลานจอดรถเพิ่มเติม สามารถจอดได้ทั้งรถบัสขนาดใหญ่และรถยนต์ส่วนตัว รองรับจำนวนผู้ที่มาเยี่ยมชมงานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งมีการให้บริการรถรางนำเที่ยวบริเวณรอบ ๆ พื้นที่จัดงานด้วย และหากผู้เข้าเยี่ยมชมงานต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดสามารถจอดรถบริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและนั่งรถเมล์ปรับอากาศฟรีสายสีเขียว (shuttle bus) เข้ามายังบริเวณการจัดงานได้ ฉะนั้นการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2566 จึงเป็นทั้งความยิ่งใหญ่ของนวัตกรรมด้านการเกษตร และ ภูมิทัศน์ของพื้นที่จัดงานที่สวยงามมากๆ”

นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กล่าวว่า  กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงานเกษตรภาคอีสานประจําปี 2566 ภายใต้แนวคิด “กรมวิชาการเกษตร 50 ปี เทคโนโลยีคู่เกษตรกรไทยก้าวไกลและยั่งยืน” มีพื้นที่จัดงานประมาณ 600 ตารางเมตร เป็นนิทรรศการที่จัดแสดง ประกอบไปด้วย 8 Zone ดังนี้ ZONE 1 50 ปี พืชไร่พันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร ZONE 2 50 ปี เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตร ZONE 3 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและบริการตรวจสอบรับรองคุณภาพ ZONE 4 ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์) และการตรวจสอบปัจจัยการผลิต ZONE 5 อาหารปลอดภัยใส่ใจมาตรฐาน และพรบ.ปุ๋ยพันธุ์พืช และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ZONE 6 การแปรรูปสินค้า และผลิตภัณฑ์จำหน่ายจ่ายแจกพันธุ์พืช ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ZONE 7 เวทีสาธิตและเสวนาวิชาการ ZONE 8 จุด Check in หรือจุดแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายภาพ: 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ซึ่งทุกโซนล้วนสะท้อนถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ประชาชนไม่ควรพลาด

ในส่วนกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบไปด้วย

 • การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566  ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้อง 7011 คณะเกษตรศาสตร์
  • เวลา 10.30-12.00 การบรรยายพิเศษเรื่อง “ประเด็นนโยบายของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ที่สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)” โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง (ผู้อำนวยการ บพค.) เวลา
  • เวลา 13.00-13.50 น. ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Modulating Ruminal Fermentation for Feed Efficiency and Sustainable Use of Ruminants” โดย Antonio Faciola, Ph.D. Professor & Graduate Program Director Department of Animal Sciences, University of Florida, USA.
 • การตอบปัญหาทางการเกษตรของนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ ห้อง 7011 คณะเกษตรศาสตร์
 • การเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่ การโปรแกรม Application เพื่อจัดการฐานข้อมูล การจัดดอกไม้ การทำปุ๋ยหัก การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การเพาะเห็ด การทำไมโครกรีน การผลิตผักอินทรีย์ เป็นต้น
 • การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่ การแข่งขันจัดพานบายศรี 3 ชั้น การแข่งขันสาวไหมด้วยมือ การแข่งขันการทำกล้วยฉาบ น้ำอ้อยสด ปลาร้าบองปรุงสุก แข่งขันทำอาหารจากดักแด้ไหม แข่งขันเสื่อกกหรือเสื่อผือประยุกต์ แข่งขันทำกระเป๋าจากเสื่อกกหรือผือ (ระดับเยาวชน)
 • การประกวดปลาสวยงาม การแข่งขันจับปลาไหล การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ประกวดวาดภาพระบายสีปลา การประกวดสัตว์ชนิดต่าง ๆ ร่วมกับกรมปศุสัตว์
 • การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร จากสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์
 • การให้บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณโดยรอบงานวันเกษตรภาคอีสาน โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 • การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 • งานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรมอดินแดง ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์

KKU invites all to Isan Agricultural Fair 2023 – with great agricultural innovations on the magnificent farm zone of KKU

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top