สร้างโอกาสทางการศึกษา “ค่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น มข.” สัมผัสวิธีการสอนจริงเพื่อผลิตครูกลับสู่โรงเรียนของชุมชนบ้านเกิด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ค่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น มข.” เพื่อคัดเลือกนักเรียนจากพื้นที่ห่างไกลรับทุน “โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4” จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา โดย “ค่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น มข.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานในการเปิดค่ายฯ และ ผศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย รศ.ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ได้เข้าร่วมสังเกตการจัดค่ายฯ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันผลิตครูที่ได้รับคัดเลือกจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เป็นหน่วยผลิตและคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนตามแนวชายขอบ ที่ขาดทุนทรัพย์และมีใจรักที่จะเป็นครูเข้ารับทุนการศึกษาต่อจาก กสศ. ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ภายใต้ “โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น” โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คุรุสภา และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เป็นครูรุ่นใหม่และกลับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนชุมชนบ้านเกิด

“ค่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น มข.” ซึ่งได้คัดกรองจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 จังหวัด 30 ตำบล จำนวน 62 คน ให้ได้รับประสบการณ์จากการเข้าค่ายโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอน การฝึกการเขียนแผนการสอน การเรียนรู้จิตวิทยาเด็ก พร้อมทั้งลงฝึกสอนและสังเกตชั้นเรียนในสถานที่จริงทั้งในระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์และมอดินแดง) ภายใต้การกำกับดูแลจากคณาจารย์ ครู คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพี่ๆ นักศึกษาวิชาชีพครูจากสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมถึงวิทยากรในการจัดอบรม ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนให้แก่น้องค่าย เพื่อที่จะสร้างแรงบรรดาลใจ สร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัยและประถมศึกษา และคัดเลือกรับทุน “โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4” จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อให้มีเป้าหมายในการกลับไปพัฒนาโรงเรียนในชุมชนบ้านเกิด

More educational chances through the “KKU Teacher Camp for the Locals” – a camp for training teachers who are returning to work in their hometown

https://www.kku.ac.th/15856

Scroll to Top