นักวิจัย มข.คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย สาขาการศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณาจารย์นักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายในงานวันนักประดิษฐ์  ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (ผู้แทนรับรางวัล) รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษา และ นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกมดิจิทัลแบบบูรณาการโดยใช้โมเดลและสมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน (The Development of Digital Game-Based Learning Media Integrated Model – Based and Brain – Based Learning to Enhance Student’s Problem Solving)”  คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2563 ระดับดี สาขาการศึกษา 

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร      รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์      อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร

นายแพทย์วรานนท์ มั่นคง (กลาง)

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ เป็นรางวัลที่มีขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงวิชาการและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิด และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ สร้างความก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่าง ๆ รวมถึงนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป