รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มข. นำผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผู้ชนะเลิศการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ และผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

    รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นคณะดำเนินงานการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19 และครั้งที่ 20 และคณะดำเนินงานการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัฒน์ ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 4 นำผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ ห้องโถงอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     พิธีเริ่มต้นโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล ตามลำดับต่าง ๆ ดังนี้
1.การประกวดดนตรีไทยกาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2563 (ชนะเลิศ)
     – ประเภทวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ได้แก่ วงดนตรีไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
     – ประเภทวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ได้แก่ วงดนตรีไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
2.การประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2564 (ชนะเลิศ)
     – ประเภทวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ได้แก่ วงดนตรีไทยโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
     – ประเภทวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ได้แก่ วงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ผู้ชนะเลิศเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง (จำนวน 10 ราย) ดังนี้
     1. ผู้ชนะเลิศขับร้องเพลงไทย นายพีรภัทร ป้องคำแสน
     2. ผู้ชนะเลิศเดี่ยวซอสามสาย นายอรรศฎา ด่านป้อม
     3. ผู้ชนะเลิศเดี่ยวซอด้วง นายนันทวัฒน์ ศักดิ์เทวี
     4. ผู้ชนะเลิศเดี่ยวซออู้ นายทักษิณ เกษจรัล
     5. ผู้ชนะเลิศเดี่ยวจะเข้ นายพงษ์พิพัฒน์ โพธิบุตร
     6.ผู้ชนะเลิศเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ นายพงษ์ปณต ธรรมวาริน
     7. ผู้ชนะเลิศเดี่ยวระนาดเอก นายธันยพงศ์ โพธิพร
     8. ผู้ชนะเลิศเดี่ยวระนาดทุ้ม นายปรเมศวร์ กลางมงคล
     9. ผู้ชนะเลิศเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ นางสาวเพชรรัตน์ โม่ทอง
     10. ผู้ชนะเลิศเดี่ยวฆ้องวงเล็ก นายนิติพงษ์ สีมาวงษ์
3.ผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ดังนี้
     – รางวัชนะเลิศการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
     – รางวัลชนะเลิศการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม
     – รางวัลชนะเลิศการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
     – รางวัลชนะเลิศการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     ทั้งนี้ การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดประเภทวงดนตรีไทยและการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง การประกวดรอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยจากสำนักการสังคีตและคณาจารย์ จากสถาบันอุดมศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวด

     ส่วนการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัฒน์ รอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการละคร จากสาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวด

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : บริพัตร  ทาสี

 

 

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

Scroll to Top