ศาสตราจารย์ ดร. ฮิโรฟูมิ  อันโดะ  อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon จากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ โดยผู้แทนของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น Mr. OBA Yuichi, Deputy Chief of the Mission, Japanese Embassy in Thailand

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon จากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ โดยมี Mr. OBA Yuichi, Deputy Chief of the Mission, Japanese Embassy in Thailand เป็นตัวแทนของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ฮิโรฟูมิ  อันโดะ  อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ณ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon นี้เป็นเครื่องหมายแห่งการเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญและได้สร้างคุณูปการอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่าง ๆ กับประเทศญี่ปุ่น นอกจากคุณสมบัติในข้อนี้แล้ว  ศาสตราจารย์ ดร. ฮิโรฟูมิ  อันโดะ ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคม ประชากร สาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและวิชาการจากองค์การสหประชาชาติ

ในพิธีนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับ Mr. OBA Yuichi และ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งเคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun ระดับ 6 ชั้นสูงสุด จากจักรพรรดิญี่ปุ่น เมื่อปี 2548  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ฮิโรฟูมิ  อันโดะ ต่อหน้าแขกที่ได้รับเชิญให้มาร่วมในงานพิธีนี้ อันประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรส่วนหนึ่งของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

Professor Hirofumi Ando, Ph.D. of the College of Local Administration is bestowed the Insignia of the Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon from Japanese Emperor

https://www.kku.ac.th/15837

 

Scroll to Top