COLA KKU ให้การต้อนรับ อาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 73 นายทหารนักเรียนหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นยศ เรือเอก-นาวาตรี และบุคลากร จากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยและรับฟังการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

วันนี้ 22 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ อาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 73 นายทหารนักเรียนหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นยศ เรือเอก-นาวาตรี และบุคลากร จากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน 100 คน นำโดย นาวาเอกปณิธิ ทองเจือ ผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยและรับฟังการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
การเข้าเยี่ยมชมและศึกษษดูงานที่วิทยาลัยฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจาก อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง และขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมืองแบบขอนแก่น (Khon Kaen Model) โดยได้บรรยายและนำเสนอเกี่ยวกับกรณีศึกษา “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองขอนแก่นด้วยหลักการความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 209 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.
Scroll to Top