สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ตามลำดับ ดังนี้ ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาโท(บัณฑิตวิทยาลัย) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น(ระดับบัณฑิตศึกษา) คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา 09.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการสภาพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าสู่ห้องพิธี เพื่อพระราชทานปริญญาบัตร

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม วันที่ 1 https://th.kku.ac.th/124174/ และ วันที่ 2 https://th.kku.ac.th/124293/

Scroll to Top