คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปี พ.ศ. 2565 นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 176 คน โดยมีปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
นางสาวทิพย์ผกา คุณาสิทธิ์  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 6 คน ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 51 คน
ระดับปริญญาโท จำนวน 20 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน

 

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายตำราเรื่อง “ฮวงจุ้ย” กับการออกแบบสถาปัตยกรรม ตำราเรื่อง “ภาวะโลกร้อน” กับการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน และตำราเรื่องเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของอาคาร : จากทฤษฎีสู่การวิจัยเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 2565

  1. ตำรา เรื่อง “ฮวงจุ้ย” กับการออกแบบสถาปัตยกรรม

เป็นตำราที่ถอดรหัสความเชื่อ ‘ฮวงจุ้ย’ ของประเทศจีนโบราณ โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศ สภาพพื้นที่ดิน และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยก่อกำเนิดความเชื่อจีนโบราณ ที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งการนำความเชื่อนี้มาใช้โดยมิได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัจจัย สภาพแวดล้อมของพื้นที่ และวัฒนธรรม อาจส่งผลทางด้านลบทั้งในด้านการบริโภคพลังงาน คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร และเศรษฐศาสตร์อาคาร

  1. ตำรา เรื่อง “ภาวะโลกร้อน” กับการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน

เป็นตำราที่แสดงถึงแนวทางเพื่อใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่พิสูจน์ทราบได้อย่างแน่ชัดแล้วว่ามีสามารถแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกลวิธีต่างๆนั้นถูกวิเคราะห์และปรับปรุงจากดัชนีประเมินอาคารเพื่อความยั่งยืน ออกมาในงานสถาปัตยกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างในการออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคต

  1. ตำรา เรื่อง เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอาคาร : จากทฤษฎีสู่การวิจัยเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม

เป็นการรวบรวมทฤษฎี งานวิจัย งานบริการวิชาการ ของผู้แต่งตำรา ออกมาในรูปแบบของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความแตกต่าง และมีลักษณะเฉพาะ พร้อมทั้งมีการตรวจวัดและประเมินผลสถาปัตยกรรมต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบโจทย์ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร การบูรณาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนเข้าด้วยกัน

         นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อชาวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการได้รับพระราชทานโอกาสในการถวายตำราแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 2565  ซึ่งตำราทั้งสามเล่ม มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่พระองค์ท่านทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมสถาปนิกสยาม และสภาสถาปนิก

 

 

ข้อมูล : รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top