มข.เชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ รางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี 2565 บุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและสังคม

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดิแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และ รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจําปีพุทธศักราช 2565 โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี  ในการนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณบดี ตัวแทนคณะหน่วยงาน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน พร้อมแสดงความยินดี  ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิดว่า “ในปีพุทธศักราช 2565 นี้  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นบุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่า อุทิศตนและอำนวยประโยชน์อย่างสูง แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตนและครองงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สมควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้รับรางวัลต่างๆ  การที่ท่านได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้  จะช่วยเสริมสร้างพลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทั้งหลาย ประกอบคุณงามความดี และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมต่อไป”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงยิ่ง ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนและเสียสละเวลาในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับนานาชาติ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้  จะเป็นกำลังใจให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ แบบอย่างของเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสังคมไทยสืบไป”

สำหรับบรรยากาศในพิธีครั้งนี้ได้มีการจัดฉายวีดิทัศน์เกียรติประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ หลังจากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบช่อดอกไม้และภาพถ่ายที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ  ในการนี้มี  นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์  รองศาสตราจารย์โนริเอะ อารากิ ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กล่าวแสดงความรู้สึก  ต่อจากนั้น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบช่อดอกไม้และภาพถ่ายที่ระลึกแก่ผู้ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  รางวัลศรีมอดินแดง  รางวัลศรีกาลพฤกษ์  และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ   จากนั้นได้มีการบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบสิ่งของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันด้วยบรรยากาศแห่งความสุข

 

รายนามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2565

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

รองศาสตราจารย์โนริเอะ อารากิ (Norie ARAKI)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบและพัฒนาการเกษตร

ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทบุคคล

รองศาสตราจารย์รังษี นันทสาร

รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ศาสตราจารย์ธีระ รุญเจริญ

รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์

ศาสตราจารย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล

รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพืชไร่

ศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี

รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจักษุวิทยา

ศาสตราจารย์ยศอนันต์ ยศไพบูลย์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

นายมานิต ปานเอม

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทวิชาการ

รองศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทสนับสนุน

นายสงัด ปัญญาพฤกษ์

รางวัลศรีกาลพฤกษ์

นางสาวณิชาภัทร ปาณัฐโยธิน

 

 

Scroll to Top