พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง KKBS กับ OR Academy

รายการ : มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์ online news network

ออกอากาศ : วันที่ 21 ตุลาคม 2565

สถานี : มวลชนไทยนิวส์ ทีวี

ที่มา : https://youtu.be/_y5wgjucmfM

KKBS ร่วมมือกับ OR Academy บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ Education/Digital Transformation เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิหัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย กล่าวสรุปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คุณมนชัย บุญอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาซน) และ คุณปิยะนุช สุวรรณสุทธิ ผู้จัดการ สังกัดสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องวังเลิศ ชั้น 1 อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top