ศึกษาศาสตร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยงานวิจัย R2R&TED เป้าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย Routine-to-Reseach(R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และ Teacher Education Development (TED) สำหรับบุคลากรสายผู้สอน แบบสร้างสรรค์ให้มัดใจกรรมการ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรมฯ และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ราชวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล ขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย Routine-to-Research(R2R) และ Teacher Education Development(TED) แบบสร้างสรรค์ให้มัดใจกรรมการ” มีเป้าหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนและสายผู้สอนทั้งของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีงานวิจัยพัฒนากระบวนงานรวมไปถึงการจัดการองค์ความรู้จากงานประจำในหน้าที่ โดยมีเป้าหมายหัวข้อการวิจัยรวมกันตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย KKU Transformation โดยมีเป้าหมายให้คณะศึกษาศาสตร์เป็น Smart Faculty และ โรงเรียนสาธิตฯ เป็น Smart School จากนั้นการเสวนาพิเศษแบบ Panel Discussion โดยคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัศนาองค์กร ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อ Smart People Smart Office Smart Education และหัวข้อ Teacher Education Development และการบรรยายในหัวข้อ “ระเบียบวิธีการและสถิติที่จำเป็นเพื่องานการวิจัยและงานพัฒนา” โดย ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาองค์กร