CIMNEAST3 ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน มุ่งสร้างผจก.นวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

เมื่อวันที่ 1- 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและกิจกรรมการสำเร็จหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรมระดับประเทศ ( Site Visiting Domestic & Certificate Award Ceremony) โดยมี ผศ.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และน.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ในการนี้มี ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม ภาคอีสานรุ่นที่3 (Certificate Innovation Manager : CIM) และ จากทั้ง 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เข้าร่วม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

โดยจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างผู้จัดการนวัตกรรมให้สามารถใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการช่วยพัฒนานวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในภูมิภาค และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ โดยผ่านกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค


(Certificate Innovation Manager : CIM) #CIMNEAST3 #CIMNETWORK #MHESI #RSP

ภาพ, ข่าว : แผนกประสานและความร่วมมืออุตสาหกรรม

About The Author

Scroll to Top