ม.ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมเตรียมการจัดตั้งให้ มข.เป็นศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอกย้ำจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม. ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมเตรียมการจัดตั้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลักดันและขับเคลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชน และประชาชนทั่วไป เป็นการตอกย้ำจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     

     จากการที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนสถาบันพลังจิตตานุภาพกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมหารือ และนำเสนอการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จนกระทั่งนำมาสู่การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ พร้อมด้วย ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์  กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร และพยานทั้งสองฝ่าย

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ
รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

     สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยที่อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) และได้พัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) และสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งตั้งโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดประสงค์ในการสอนสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิ สายพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต การเรียนสมาธิ สร้างพลังจิต มีประโยชน์ และเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความมีเหตุผล ความรับผิดชอบสูง ความมีเมตตา ผู้ทำสมาธิจะได้ประโยชน์ทั้งทางกายและใจ จึงเป็นการดีที่ได้มีการทำความร่วมมือกันในการส่งเสริมการเรียนรู้สมาธิให้กับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการพัฒนาวิชาการด้านสมาธิ พร้อมดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาธิ และประโยชน์ของสมาธิ และเพื่อให้สาขา 78 สถาบันพลังจิตตานุภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้อาคารแก่นมอดินแดง เป็นสถานที่จัดอบรมหลักสูตรสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นต้นไป

ม.ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ
ม.ขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

     ทั้งนี้ จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมเตรียมการจัดตั้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชน และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น เป็นการตอกย้ำจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม พร้อมพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) ได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สาขา 78 สถาบันพลังจิตตานุภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สาขา 78 สถาบันพลังจิตตานุภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว   :   เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ  :  อรรถพล  ฮามพงษ์

KKU signs MOU with Willpower Institute to become an academic center of the Institute’s Northeast Branch – KHON KAEN UNIVERSITY

 

Scroll to Top