สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงาน ต่อยอดจาก โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน

        วันที่ 1 ธันวาคม 2565 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ  ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และบริการวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงาน ทั้งในด้านการบริการวิชาการชุมชนในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) และ เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แนวทางการจัดหารายได้ของสำนักฯ  การจัดโครงการสร้างของหน่วยงาน และหารือความร่วมมือเพื่อเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต