คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” นำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัดโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” ให้ นศ. นำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.กิตติยา สุทธิประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ และ การสร้างสรรค์เนื้อหาสาระดิจิทัล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบริพัตร  ทาสี สังกัดงานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องยุพิน เตชะมณี อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสารสนเทศ ศาสตรบัณฑิต (iSchool KKU) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสารหรือเนื้อหาดิจิทัลที่ต้องการสื่อสาร โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออาชีพในการออกแบบ และผลิตสื่อดิจิทัล ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและเหมาะสมกับผู้รับสาร ต่อไป
ภาพ  : นายนนทวัฒน์ จูห้อง นักศึกษา สาขาสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.