โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 09.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งมีพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยได้รับเกียรติจากท่านธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกีฬาภายในต่อประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

การแข่งขันกีฬาสีภายในเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความสามัคคี ให้เกิดระหว่างนักเรียนและบุคลากร ให้แสดงถึงความสามารถและศักยภาพ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ด้านการเสียสละและความอดทน
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและจิตสังคมที่ทำให้เกิดสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี
4. เพื่อให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี พร้อมทั้งมีผลงานเชิงสร้างสรรค์

การแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้มีการชิงชัย 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ซอฟท์บอล เปตอง และกรีฑา โดยมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 คณะสี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน สีม่วง และสีเทา ซึ่งสีเทาเป็นสีของคณาจารย์และบุคลากร ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และหน่วยงานหลายๆ ฝ่าย เป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Scroll to Top