สาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เทศบาลตำบลศีขรภูมิ และหน่วยงานราชการในจังหวัดสุรินทร์ จัดการแสดงแสง สี เสียง งานสืบสานตำนานปราสาทศีขรภูมิ 1 ในกิจกรรมงานมหัศจรรย์งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ปราสาทหินศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้แสดงและทีมงานจัดการแสดงเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแสดงชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ รวม 200 คน

การแสดงในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “ศีขรภูมิปูมสถาน นาฏการเทวาสุรินทร์” ประพันธ์บทการแสดง กำกับการแสดง และการจัดสร้างองค์ประกอบการแสดง โดย ดร.พงศธร  ยอดดำเนิน ผศ. พชญ อัครพราหมณ์ และผศ.ดร.ธนัชพร กิตติก้อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำนวยการแสดงโดย นายอนุชา  วัชรศีขร นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ และนายสำราญ  สีปวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู ข้าราชการ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบฝึกซ้อมการแสดง และคณะเทศบาลตำบลศีขรภูมิเป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานการจัดการแสดง

“ศีขรภูมิปูมสถาน นาฏการเทวาสุรินทร์”  การแสดงแสง สี เสียง ในครั้งนี้มุ่งนำเสนอถึงภาพจำหลักทับหลังอันงดงามของปราสาทศีขรภูมิ เรื่องราวความเป็นสุรินทร์ ดนตรี นาฎกรรม วิถีชีวิต เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ปรากฎในปราสาทศีขรภูมิ “ปูม” (ภูมิหลัง) ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และประวัติศาสตร์ของปราสาทศีขรภูมิ เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาอันเป็นความภาคภูมิใจในสายเลือดสุรินทร์ โดยมีทั้งหมด 5 องก์ ดังนี้

องก์ที่ 1 แซนโฎนตา จารพัต

องก์ที่ 2 ภูมิสถิตเทวา ปราสาทศีขรภูมิ

องก์ที่ 3 ราชมรรคา ศิวะนาฏราช

องก์ที่ 4 กุดประไทย ประทายสมันต์

องก์ที่ 5 ศีขรภูมิ ภูมิใจในสุรินทร์

 

Scroll to Top