สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก จาก Cleveland Clinic, Ohio สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ Professor Reza Alaghehbandan ผู้เชี่ยวชาญด้าน Pathology จาก Cleveland Clinic, Ohio สหรัฐอเมริกา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สักการ สังฆมานนท์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้เป็นการต่อยอดในการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันให้ครอบคลุมในมิติต่างๆ ทั้งการศึกษา การวิจัย ตลอดจนการพัฒนาทุนมนุษย์ ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

Professor Reza Alaghehbandan ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุด มข.ในการก้าวไปเป็น learning center for all ที่สนับสนุนให้สังคมก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายของสำนักหอสมุด มข.ที่ สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

 

KKU Library welcomes delegate from Cleveland Clinic, Ohio, USA

https://www.kku.ac.th/15673

 

Scroll to Top