ยินดีกับ 21 ผลงาน บุคลากร มข. คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จ ใน “The 11th KKU SHOW and SHARE”

__________เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลจากเวทีแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (KKU SHOW and SHARE 2022) ซึ่งเป็นรางวัลผลงานที่เป็นเลิศมีความโดดเด่นในการพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน และพัฒนาประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 รางวัล  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กล่าวรายงานต่อประธาน  และมีผู้ได้รับรางวัลจากความสำเร็จร่วมเป็นเกียรติ และรับรางวัล ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

__________รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ   กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเครื่องมือ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ กอปรกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”(A World-Leading Research and Development University)” ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการรวบรวมและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

__________โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภูมิใจ ครั้งที่ 11  KKU SHOW and SHARE 2022 จัดขึ้นเพื่อผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำและมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายในหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน”

__________“ในการจัดโครงการครั้งนี้กำหนดกิจกรรมให้มีการประกวดแสดงผลงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการจัดแสดงผลงานความสำเร็จและเป็นเลิศและการพัฒนางานของบุคลากรในการปฏิบัติงานในรูปแบบโปสเตอร์ออนไลน์ โดยมีผู้นำเสนอผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 140 ผลงาน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ ผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของภาคอีสาน จำนวน  7  ผลงาน   ผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานประจำ   ด้านกระบวนการ (Process  Innovation)  จำนวน  49 ผลงาน    ด้านการบริการ (Service Innovation)  จำนวน  53 ผลงาน  และด้านผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์/IT (Product Innovation) จำนวน 31 ผลงาน  โดยวันนี้ เป็นพิธีการมอบรางวัลผลงานที่เป็นเลิศมีความโดดเด่นในการพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน และพัฒนาประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 รางวัล พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จำนวน 4 ผลงาน”

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า  “กิจกรรมในวันนี้ พบว่ามีคีย์เวิร์ดสามเรื่องคือ 1.  Benchmarking คือเทียบเคียงสมรรถนะ หรือแนวผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ  คีย์เวิร์ดคำที่สองคำว่า Knowledge management คือการสามารถถ่ายทอดกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นความรู้ความชำนาญเฉพาะตัว (tacit knowledge) สู่การถ่ายทอดความรู้ชัดเจนที่สามารถถ่ายทอดได้ (explicit knowledge) จนเกิดเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งได้   และเรื่องที่สามคือ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  โดยเรื่องของ Benchmarking ปัจจุบันถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญมาก ซึ่งทฤษฏีด้าน human resource development (ทฤษฎีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ให้น้ำหนักในการอบรม สัมมนาที่ 10% และ 20-30 % นั้นมาจาก learning from peers หรือ การเรียนรู้จากเพื่อน เพราะจะเรียนรู้ได้ลึกซึ้งกว่าการฟังบรรยาย ที่เหลือเป็น on the job training คือการเรียนจากปฏิบัติจริง นี่คือทฤษฏีใหม่ของ human resource development  ซึ่งผมคิดว่า best practice ในวันนี้จะมีประโยชน์อย่างมาก เพราะถือว่าเราได้เรียนรู้จากเพื่อนที่ทำงานแล้วประสบผลสำเร็จและนำไปปรับใช้กับงานของเรา  ส่วนสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ อย่าจบเพียงการทำ show&share เราควรต้องมีการนำความรู้จากที่ show&share นี้มาสังเคราะห์ และรวบรวมไว้ให้เป็นคลังความรู้ และสร้างระบบที่คนสามารถเข้าถึงและนำไปเรียนรู้และปรับใช้งานได้  ส่วนเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะสิ่งประดิษฐ์มีคุณค่าในตัวเองเป็นนวัตกรรม  เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่จะสร้าง high performance organization หรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ซึ่งคำว่านวัตกรรมอาจจะไม่หมายถึงสิ่งประดิษฐ์อย่างเดียว แต่อาจจะหมายถึงกระบวนการทำงานของเราทำให้ดีขึ้น ก็นับว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง   ขอชื่นชมต่อผลงานของทุกท่าน และแสดงความยินดีต่อผู้รับรางวัล ขอบคุณฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จัดกิจกรรมประจำปีนี้ขึ้น หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้”

__________โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (KKU SHOW and SHARE 2022)  นับเป็นเวทีแห่งความรู้ประสบการณ์ ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับจากการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นเลิศของบุคลากรในหลากหลายด้าน  อันจะนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานประจำ ที่สอดคล้องอย่างเหมาะสมกับบริบทและธรรมชาติของหน่วยงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการความรู้  ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความคิด  เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)  ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”(A World-Leading Research and Development University)”

__________รับชมผลงาน E – Poster ทั้ง 140 ผลงาน ได้ที่  https://km.kku.ac.th/?page_id=741

ผลการตัดสินการประกวดผลงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของภาคอีสาน

   รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 10,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
1-05 “ยางนา” พืชท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.สมพร  เกษแก้ว

นางลักษิกา พิลาโท

น.ส.สาวิตรี  ศรีมงคล

น.ส.นันณิชา  จำใบ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานอธิการบดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 7,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
1-02 โครงการบริการวิชาการทางพยาธิวิทยาสู่ชุมชน นายสมบูรณ์ มาตุ้ม

นายสุวิทย์ บาลไธสง

นางพันเพชร น้อยเมล์

น.ส.จิราภา สุทธิประภา

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
1-07 กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางงานหัตถกรรมสู่นวัตกรรม

ผ้าไหมมอดินแดง

นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง นายชาลี  พรหมอินทร์ สำนักบริการวิชาการ

 ประเภทผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานประจำ

  1. 1. ด้านกระบวนการ (Process  Innovation)

   รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
2-25 การพัฒนากระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา ด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ นางสุภาพร อ่อนสนิท

น.ส.พิธุพร อุทธา

น.ส.นุจรินทร์ สุวรรณไกรษร

น.ส.ภัทรพร ตั้งสุจริต

น.ส.ศิริรัตน์ แสงพันธ์

น.ส.เนาวคุณ อริยพิมพ์

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
2-26 กล่องยาพร้อมใช้ รวดเร็วทันใจ เพิ่มความปลอดภัย แถมไม่เอ็คซไพร (EXP) น.ส.สินาธร  คชพันธ์

นางปฏิมาพร โยโส

นายบุญทวีศักดิ์ ราชสีห์

น.ส.นุชรีย์ ยมดำ

นางนรนันท์ พองพรหม

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
2-15 รปภ.ตู้แดง QR code. นายบดินทร์ธร  กุตัน คณะแพทยศาสตร์

รางวัลชมเชย    จำนวน 3 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
2-19 การพัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียน รับ-ส่ง ชุดเอกสารการแจ้งหนี้       ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน นางกนิภัทร์  ศรีธรรมมา คณะแพทยศาสตร์
2-30 ระบบขออนุมัติใช้ทุนส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา น.ส.คณิศร แป้นจัตุรัส คณะบริหารธรกิจและการบัญชี
2-48 การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการชุมชน ตำบลวังสวาบแบบมีส่วนร่วม ผ่าน แอพพลิเคชั่น VISITWANGSAWAB น.ส.เสาวลักษณ์ ราชำ สำนักบริการวิชาการ

 ด้านการบริการ (Service Innovation)

  1.    รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาท  ได้แก่
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
3-30 การพัฒนาระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 สำหรับประชาชน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล

อาจารย์เสาวนันท์  บำเรอราช

นางรัชฎาพร  สุนทรภาส

นางจันจิราภรณ์  สิงห์ครุธ

น.ส.ลัดดาวัลย์   นาสถิตย์

ผศ.นพ.ปริวัฒน์  ภู่เงิน

นางสายสมร  ลีลดาภัทรกุล

นางนุชจรี  หอมนาน

น.ส.ศรารัตน์  คนเพียร

น.ส.ณัฐภรณ์  หาดี

คณะแพทยศาสตร์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
3-50 ระบบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับดิจิทัล และการตรวจสอบย้อนกลับอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี Digital Signature นายกฤษณพล  แสงประชุม รศ.ดร.วรารัตน์  สงแป้น สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
3-31 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยให้บริการแบบกึ่งนัดติดตามการรักษาและกึ่งติดตามทางไกล เชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสังคม ในภาวะปกติวิถีใหม่ในคลินิกรอปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Quality Improvement by Offline-Online Hybrid Kidney Transplantation Waiting list Clinic in the New Normal in Srinagarind Hospital.

น.ส.ศศิพร ยงเยื้องพันธุ์

นางทัศนีย์  พิมพ์สวัสดิ์

พญ.จิตรานนท์  จันทร์อ่อน

ทีมแพทย์อายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคไต

คณะแพทยศาสตร์

 รางวัลชมเชย    จำนวน 3 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
3-19 การพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ น.ส.ลัดดาภรณ์ ชินทอง คณะแพทยศาสตร์
3-33 คลินิกดูแลและให้คำปรึกษาผู้บริจาคโลหิตทางไกล คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(elemedicine in Donor clinic of Blood Transfusion Center, Faculty of Medicine, Khon Kaen University)

ผศ.พญ.จินตนา พัวไพโรจน์

นพ.รณฤทธิ์ บุญรัตน์

นางพูนทรัพย์ ศรีพารา

น.ส.น้ำริน บุญมาวงษา

นายธเนต ทนุการ

น.ส.ภัควรินทร์ จิระสาครพัฒน์

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข

ผศ.พญ.วิยะดา ปัญจรัก

พญ.ณัฏฐริกา กมลเลิศ

นายบุญส่ง เบญจางคประเสริฐ

น.ส.สุภาวดี ศรีชัย

คณะแพทยศาสตร์
3-44 กล่องรักษ์ยาและระบบบริการสุขภาพทางไกล รศ.ดร.อัมพรพรรณ  ธีรานุตร

ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก

รศ.ดร.สุณี เลิศสินอุดม

นางพิชามญชุ์ คงเกษม

คณะพยาบาลศาสตร์

 

  1. 3.ด้านผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์/IT(Product Innovation)

รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
4-28 การพัฒนาดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม KKUx เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.อนุชา  โสมาบุตร

นายระบิล  ภักดีผล

นางนฤมล  น้อยนรินทร์

น.ส.นาราภัทร  คำสวาท

ดร.ยุทธนา  สุมามาลย์

ดร.สามารถ  สิงห์มา

นายเตมินทร์  เดชพิพัฒน์ภูวดล

น.ส.มณฑิชา  พิทยาเสถียร

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

สำนักงานอธิการบดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
4-5 การพัฒนาระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ในนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MDKKU-Life) และต่อยอดสู่ระบบ KKU-Life ในนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี

นายวรพงษ์ ทองพุทธ

นายกฤษฏ์ ศรีภักดี

น.ส.ธัชพรรณ จัดสนาม

รศ.พญ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล

น.ส.สรวงสุดา คงมั่ง

นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด
4-12 แอปพลิเคชั่น PharmaGO : ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลยาที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย ดร.ภก.ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์

ภญ.ภัทรพร ตั้งสุจริต

ภญ.สุภาพร อ่อนสนิท

ภญ.ศิริพร จันทฤาไชย

ภก.เอกวิทย์ ไชยวงศษ์

ภญ.เนาวคุณ อริยพิมพ์

ภญ.ธิติมา สามแก้ว

ภญ.สุภาวิณี สีพาลา

ภก.พงษ์สุวัฒน์ โอษฐ์งาม

ภญ.พิมพ์สุดา คนใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลชมเชย    จำนวน 2 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด
4-16 บทเรียนออนไลน์สำหรับภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพแพทย์ (Structured online learning courses for Medical English) Dr.Radhakrishnan Muthukumar

นายศราวุธ วงศ์ใหญ่

นายศราวุธ วงใหญ่

นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์

ผศ.ดร.พญ.อิสราภรณ์ เทพวงษา

รศ.พญ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข.น.ส.กัญญาณัฐ ราชสีห์

คณะแพทยศาสตร์
4-27 ระบบการทดสอบสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัล บุคลากรและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ผศ.ดร.อนุชา  โสมาบุตร

ว่าที่ ร.ต.ชินาธิป ชาติพุดซา

ดร.ยุทธนา สุมามาลย์

น.ส.นาราภัทร คำสวาท

นายเตมินทร์ เดชพิพัฒน์ภูวดล

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

สำนักงานอธิการบดี

 รางวัล Popular Vote  จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล   2,000 บาท ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด
2-04 กระบวนการจำหน่ายแบบรวมศูนย์ สำนักงานอธิการบดี นายอุดม โลมาอินทร์

นายอภิสิทธิ์ บัวหอม

นางอารยา จินกสิกิจ กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   ณัฐวุฒิ   จารุวงศ์

Congratulations to the 21 work outcomes of KKU personnel for winning the awards in “The 11th KKU SHOW and SHARE”

https://www.kku.ac.th/15645

Scroll to Top