มนุษย์-สังคม มข. จับมือ เครือข่าย 6 สถาบัน ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน “Sea Sand Sun สานสัมพันธ์ 6 สถาบัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้านการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านกิจกรรมนักศึกษาอยู่แล้วนั้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง 6 สถาบัน จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น

ในการจัดพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจการ นักศึกษา การบริหารจัดการ รวมทั้งขยายเครือข่ายสถาบันที่มีพันธกิจจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ดําเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

นอกจากพิธีลงนามความร่วมมือ ยังมีกิจกรรมส่งการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการต่างประเทศ และด้านบริหารจัดการองค์กรอีกด้วย

 

 

ข่าว : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอบคุณภาพจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Scroll to Top