เริ่มแล้ว หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย จากทางสำนักบริการวิชาการ

เริ่มแล้ว หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562”

  
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล เปิดอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด

 

 ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้กล่าวถึง การดำเนินงานหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้รับอนุญาตการจัดอบรมจาก คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ หรือ กพยช. ซึ่งในการกระบวนการเรียนประกอบการด้วยการ บรรยาย ได้ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์ และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งและพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายที่กำหนดได้  โดยหลักสูตรนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า และ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล อาจารย์ไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อาจารย์อดุลย์ ขันทอง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ในศาลอุทธรณ์ ภาค 2 และ ดร. ธปภัค บูรณสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

             นางสาวอัญชลี ฤาชา ผู้เข้ารับการอบรมได้กล่าวถึงความตั้งใจที่เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อที่จะพัฒนาทักษะในงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือการเป็นผู้ฟังที่ดี การนำมาปรับใช้ในงานด้านบริหารองค์กรหรือพัฒนาทีมงานที่เราดูแลรับผิดชอบ รวมถึงการได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ หรือ สถานการณ์จริง จากวิทยากร เพื่อที่เราจะนำไปเป็นแนวทางในการเจรจาไกล่เกลี่ยได้

 

 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
OAS Training Registration System (kku.ac.th)