นศ.การสอนภาษาจีนฯ นำเสนอวัฒนธรรม Soft Power ไทยในโครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมหานหง สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2  คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานในนิทรรศการ “แบ่งปันและสร้างสรรค์ผลงานภาษาจีน + สื่อใหม่”(中文 + 新媒体创作分享暨作品展映会)มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง Online ได้แก่ คณบดี อาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย Southwest ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง On-site คุณ Yang Ning(杨宁)รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น คุณ Liu Meng(刘猛)เลขาธิการพรรค วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย Southwest ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คุณวิศรุต รัตนมงคลถาวร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น คุณ Geng Jun(耿军) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน โดยมี คุณเมืองภูมิ หาญสิริเพชร(韩冰)เป็นผู้ดำเนินรายการทั้งภาษาจีนและภาษาไทย

ผลงานของนักศึกษาที่นำเสนออ้างอิงจากนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ที่เป็น Soft Power ของไทย ได้แก่

  1. อาหาร (Food)
  2. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film)
  3. การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion)
  4. ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting)
  5. เทศกาลประเพณีไทย (Festival)

กิจกรรมนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก “โครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษา” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานของนักศึกษาที่นักศึกษาได้นำเสนอจะนำไปเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน Douyin (แอปพลิเคชัน TikTok ที่ใช้ในประเทศจีน) ต่อไป

Scroll to Top